Prosjektets første del om omfang, skal være klar til Kommunalpolitisk toppmøte 2019, mens andre del om effekter skal være klar i mai, for bruk blant annet under Arendalsuka.

Etterleves rammestyring i praksis?

Det er bred politisk enighet om rammestyring av kommunene slik at de kan ta et bredt samfunnsansvar og være selvstendige politiske myndigheter. Viktige nasjonale policy-dokumenter, som perspektivmelding, statsbudsjett og kommuneproposisjon, uttrykker hvor viktig det er å unngå nasjonal detaljstyring av kommunene. Ny kommunelov lovfester selvstyret og innholdet i rammestyringsprinsippet. Men i den praktiske politiske hverdag opplever KS at Storting og regjering låser løsninger i kommunen ved eksempelvis bindende normer, formelle kompetansekrav og lovfestede rettigheter, som fritas fra prioriteringer og lokale tilpasninger.

Derfor har KS nylig igangsatt et FOU-prosjekt som undersøker den statlige styringen som bryter med rammestyringsprinsippet og hvilke konsekvenser dette har for kommunene. NIBR gjennomfører prosjektet, som tar for seg tidsperioden 2008-2018 og hvor fokus er på sektorene helse- og omsorg og oppvekst.

Kartlegging av politisk diskusjon og faktisk styring av kommunene

I prosjektets første del vil NIBR undersøke sentrale policydokumenter; lovforslag, representantforslag og debatter – samt behandlingen av disse, for å se hva som kjennetegner diskusjonen om styringen av kommunesektoren. NIBR vil også se hvordan partiprogrammene forholder seg til rammestyring. Deretter vil NIBR vurdere den faktiske styringen av sektorene, gjennom å se på relevante lover, forskrifter, tilsynskriterier og tildelingsbrev til fylkesmannen, som inneholder føringer som går på tvers av rammestyringsprinsippet.

Hva blir effektene for kommunene?

NIBR vil i prosjektets andre del gjennomføre casestudier i noen kommuner (også for helse- og omsorg og oppvekst) for å undersøke effekter av styringen. NIBR vil fremskaffe data om hvilke konsekvenser den statlige styringen har for kommunenes muligheter til å tilpasse statlig politikk til lokale forhold, men også for kommunenes kapasitet til å initiere nye tiltak.  Deretter vil NIBR undersøke effekter av statlige detaljkrav i kommunale budsjetter, om de kommunale frihetsgradene bindes opp gjennom krav til oppgavegjennomføring. NIBR vil så intervjue fagansatte i kommuner om betydningen av statlige styring og hvordan dette legger føringer på praktisk arbeid. Og administrativ og politisk ledelse i kommuner vil intervjues om generelle effekter og effekter for andre tjenesteområder.

Lenkeblokk Icon Til Kommunalpolitisk toppmøte 2019