KS var positive til en ny internkontrollbestemmelse i kommuneloven, forutsatt at det ble en særlovsgjennomgang med mål om å oppheve mesteparten av særlovgivningens internkontrollbestemmelser. Resultatet av gjennomgangen er at særlovgivningens bestemmelser om internkontroll med kommuneplikter i all hovedsak nå foreslås opphevet eller endret slik at det er kommunelovens regler om internkontroll som gjelder i stedet.

KS støtter regjeringens forslag til lovendringer i Prop 81 L (2019-2020) Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov), og understreker at kommunelovens internkontrollbestemmelse også for fremtiden skal være den sentrale internkontrollbestemmelsen for kommunesektoren. KS fastholder imidlertid at det bør gjelde de samme internkontrollregler på helse- og omsorgssektoren som for andre kommuneplikter for å få et mer helhetlig og samordnet internkontrollregelverk. Stortinget bør anmode regjeringen om å igangsette en nærmere evaluering av om det er hensiktsmessig å ha ulike internkontrollregler for helse og omsorgssektoren og for kommuneplikter for øvrig, med det siktemål at kommunelovens internkontrollregel også skal gjelde for helse- og omsorgssektoren. 

Ettersom tilsynshjemlene for internkontroll fortsatt ligger i de enkelte særlover, har KS etterlyst en drøftelse og analyse av hvordan man kan sikre en samordnet praksis og forståelse av kommunelovens internkontrollkrav, ikke minst i gjennomføring av tilsyn. Det er positivt at regjeringen er enig med KS i at det er viktig å sikre at bestemmelsen forstås på samme måte i ulike sektorer, og vil følge opp dette i sitt arbeid. Etter KS syn bør det gjøres mer for å sikre en mer for å sikre en helhetlig og samordnet forståelse av internkontrollregelen. Derfor ber KS Stortinget om å anmode regjeringen om å utrede en ordning der Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og ikke sektordepartementene, er klageinstans ved klage om pålegg om tilsyn.

KS ber Stortinget også om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av innføringen av et klarhetsprinsipp i bruk av pålegg ved statlig tilsyn med kommunene. Det vil innebære at pålegg kan gis ved klare lovbrudd, det vil si at det ikke må være rimelig tvil om at lovgivningen er tilsidesatt.

Kommunene og fylkeskommunene kan velge å etablere en internkontroll som går lenger enn de minstekrav som stilles i kommuneloven. KS er i ferd med å ferdigstille en revidert veileder om kommunedirektørens internkontroll. Formålet er å gi praktisk støtte til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å styrke den administrative internkontrollen. Veilederen «Kommunedirektørens internkontroll» inneholder de fleste og mest sentrale elementene som trengs sett opp mot de behovene som kommunene melder om. Den oppdaterte veilederen vil legges åpent tilgjengelig på internett, i et enkelt tilgjengelig elektronisk format. KS har fått prosjektskjønnsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å lage et utviklingsprogram for internkontroll, i første omgang til å utvikle e-læringsprodukter i KS Læring. 

Lenkeblokk Icon Les KS´brev til Kommunal- og forvaltningskomiteen