"Statlige tiltak" brukes som samlebetegnelse for all aktivitet som kan føre til at det oppstår slike tidstyver. Både det som kommer som konsekvens av lover og forskrifter, men også tidstyver som er resultat av andre statlige aktiviteter, som for eksempel veiledninger og handlingsplaner.  

Overholdes utredningsinstruksen?
Alle statlige forvaltningsorganer er underlagt utredningsinstruksen. Den ble sist revidert i februar 2016. Instruksen stiller blant annet krav om samordning, konsekvensvurdering, involvering og høringer av saker som gjelder statlige tiltak.

Tre bestemmelser om involvering er relevante i denne sammenheng; pkt. 3.1 tidlig involvering, pkt 3.2 foreleggelse før høring og pkt. 3.3 høring. Her kan kommunene og KS være oppmerksomme på om staten overholder disse bestemmelsene slik den skal.

Her kan du lese mer om overholdelse av utredningsinstruksen. (pdf)

Overholdes veileder statlig styring?
Kommunal- og moderniseringsdepartementet reviderte veileder for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner i desember 2016. Veilederen gjør rede for hvordan statlige tiltak og reformer som har konsekvenser for kommunesektoren skal utformes og håndteres.  Målgruppen for veilederen er departementer, direktorater og andre statlig etater som forbereder reformer eller andre tiltak som berører kommuner og fylkeskommuner. Imidlertid bør kommunene og KS være oppmerksomme på om staten overholder veilederen, slik den skal.

Veilederen inneholder også reviderte retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner som er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Retningslinjene er utledet av etablerte prinsipper for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. De gjelder blant annet retningslinjer for bruk av økonomiske styringsvirkemidler og øremerking, for rapporteringskrav, og for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren. For tidstyver, så kan særlig omtalen av rapportering, tilskuddsordninger og tilsyn, være relevant.

Her kan du lese mer om overholdelse av veileder om statlig styring. (pdf)