- Hvis vi skal få enda mer fart på næringsutvikling og det grønne skiftet, så har fylkeskommunene en helt sentral rolle, sier Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik.

I Hurdalsplattformen gir regjeringen et ubetinget løfte om å løfte fylkeskommunenes rolle.

Fredag møtte fylkeordførerkollegiet statsråder og statssekretærer fra til sammen åtte departement for å diskutere styrket samarbeid og utvikling av fylkeskommunene. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik innledet sammen med fylkesråd i Viken og leder for fylkesordførerkollegiet, Siv Henriette Jacobsen.

Regjeringen bør ha høyere ambisjoner

- Det er svært verdifullt at vi kan samles på tvers av både fylkeskommuner og statlige departementer, og diskutere nasjonal politikk for å finne gode løsninger på overordnede samfunnsutfordringer, sier Siv Henriette Jacobsen.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er også glad for muligheten til å treffes og diskutere viktige saker sammen.

- Dette møtet har vist at det er stor enighet mellom regjeringen og fylkeskommunene om retningen for den videre samfunnsutviklingen i regionene. Samtidig skulle jeg nok ønske at regjeringen hadde enda høyere ambisjoner på fylkeskommunenes vegne, sier hun.

Grønn omstilling, utdanning og beredskap

Følgende tre hovedtemaer ble diskutert:
1. Grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping
2. Utdanning, kompetanse og tilgang på arbeidskraft
3. Samfunnssikkerhet og beredskap

Fem statsråder og tre statssekretærer representerte Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet.