- Regjeringens kontaktkonferanse er en svært viktig møteplass for fylkeskommunene. Fylkeskommunene har en sterk vilje og ønske om å være en aktiv samfunnsaktør, som samarbeider tett med næringslivet og ulike forvaltningsnivåer. Fylkeskommunene står også helt sentralt for å løse en av våre største samfunnsutfordringer, nemlig å få flere inn i arbeidslivet og ut av utenforskap, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene er en årlig begivenhet. I år var det kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram som inviterte til møtet. Fra regjeringen deltok også:

  • Arbeids- og inkluderingsminister Hadja Tajik
  • Kunnskapsminister Tonje Brenna
  • Landbruksminister Sandra Borch
  • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
  • Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt Krat i Helse- og velferdsdepartementet
  • Statssekretær Janicke Andreassen i Nærings- og fiskeridepartementet
  • Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet

Fylkeskommunene som samfunnsutviklere

- Under pandemien har vi virkelig løftet oss som regional utviklingsaktør. Vi har en sentral samfunnsutviklerrolle, og det er vi som kjenner næringslivet lokalt. Det er et stort behov for at vi får de nødvendige regionale virkemidlene og verktøyene, sa Jon Askeland, fylkesordfører i Vestland, i sin innledning.

Fylkesordførerne ga uttrykk for stor bekymring for kutt i regionale forskningsfond og Innovasjons Norges budsjett. Det ble også påpekt at det ikke kun handler om overføringer og tilstrekkelig med midler, men at regjeringen også sørger for at fylkeskommunene har innflytelse og makt til å påvirke prosesser i riktig retning.

Fylkeskommunene har en viktig rolle i det grønne skifte. Byråd for finans i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen påpekte at de har bygget opp kollektivsatsingen i Oslo og Viken over flere år med en satsing de seneste årene på nullutslipp. Det bidrar til mindre støy og forurensing der folk bor. Han frykter at de kompenserende tiltakene for kollektivtrafikk ikke er nok.

Flere inn i arbeidslivet

Et annet spørsmål som ble diskutert på møtet var hvordan regjeringen og fylkeskommunene kan samarbeide for å videreutvikle kompetansepolitikken.

Leder for fylkesrådet i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll, innledet. Han la vekt på at fylkeskommunene har et sterkt ønske om å samspille tettere med de ulike forvaltningsnivåene, og at samarbeidet med arbeidslivets parter, universitetet og høgskoler allerede er etablert. Han roset regionvekstavtaler og utviklingssentre som et godt grep.

Voksenopplæring, flere læreplasser, tettere kontakt mellom skole og læreplass, partssammensatt arbeid, fullføringsreformen ble trukket frem som viktige grep og tiltak.

- Alle må få mulighet til å fullføre videregående skole, sier Siv Henriette Jacobsen i Viken. Hun trekker frem et godt samarbeid med NAV i fylket om tilbud om helsefaglig utdanning av minoritetsspråklige.