På møtet, som ble ledet av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland, fikk fylkesordførere fra hele landet komme til ordet. Statsråder fra åtte ulike departementer deltok.

Fylkeskommunenes rolle i det grønne skifte
Fylkesordførerkollegiet påpekte i møtet behovet for samarbeidsarenaer for å nå klimamålene, og pekte spesielt på byvekstavtaler og belønningsavtaler som viktige virkemidler.

Et tydelig budskap var også at fylkeskommunene er en helt sentral aktør i det grønne skiftet. Med ansvaret for fylkesveiene og kollektivtrafikken har fylkeskommunene en viktig rolle for å nå nasjonale mål. I arbeidet med å gjøre busser, ferjer og hurtigbåter mest mulig miljøvennlige, og sikre at kollektivtilbudet fremstår som et attraktivt alternativ til privatbilen er fylkeskommunene helt avgjørende.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide løftet spesielt vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier og utvidede byvekstavtalene som viktige satsinger i Nasjonal transportplan (NTP).

Kompetanse og ungt utenforskap post-korona
- Det mangler ikke på gode tiltak og gode hjelpere, som jobber for å hindre at barn og unge faller utenfor. Vi mener det er nødvendig med en helhetlig tilnæring som ser de ulike sektorene og forvaltningsnivåene i sammenheng, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Fylkesordførerkollegiet påpekte også at fylkeskommunenes arbeid for å styrke kompetansen til arbeidsledige, permitterte og personer med nedsatt arbeidsevne er særlig viktig i lys av pandemien.  Arbeidslivet blir stadig mer kompetansekrevende, og utenforskapet øker. Pandemien har forsterket behovet for å sikre at flere får den kompetansen de selv og samfunnet trenger for å få et varig fotfeste i arbeidslivet.

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, oppfordret i møtet til å i større grad bruke fylkeskommunene innenfor kulturfeltet.
- Fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører vil i større grad bidra til treffsikkerhet i ordningene innenfor kultursektoren, sa Gram.

Fylkesordførerkollegiet påpekte ikke minst at det vil være avgjørende å ta vare på frivilligheten gjennom krisen, både på grunn av frivillighetens egenverdi, men også på grunn av den avgjørende rollen frivilligheten har lokalt for å tilby arenaer for sosial inkludering.