KS viderefører tilbudet til landets kommuner om å undersøke hvordan innbyggere og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet i egen kommune. I 2018 kan inntil 50 kommuner får tilbud om å delta.

Styrker lokaldemokratiet
Undersøkelsen kan være et nyttig grunnlag for å styrke arbeidet med demokratiet i egen kommune. Den kan gi et godt bilde av tilstanden og si noe om hvor det kan være behov for endring og utvikling. Den passer godt for alle kommuner, også de som er i en sammenslåingsprosess. Undersøkelsen kan gi et bilde av gode og mindre gode erfaringer og være til hjelp i å vurdere hvor innsatsen i fremtidig kommune bør rettes.

Tilbud også i 2018
KS Lokaldemokratiundersøkelse er et av verktøyene som fremheves i Kommunal- og moderniseringsdepartementets prosjekt Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. Undersøkelsen kan gjennomføres i 2017 og i 2018.

Skaper debatt
I 2010 ble KS' lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i omkring 100 kommuner. I 2014 gjennomførte omkring 40 kommuner. Det har vært stor interesse for å delta, og i mange kommuner skapte resultatene gode debatter og mye godt demokratiarbeid.

Resultatene blir tilgjengelige
Resultater fra tidligere undersøkelser er lagt ut på den åpne nettsiden bedrekommune.no. Der kan man sammenligne seg med andre kommuner, eller se utvikling i egen kommune dersom man har deltatt flere ganger. Resultater fra undersøkelsen i 2017 og 2018 blir publisert samme sted.

Interessert? Kontakt lise.spikkeland@ks.no, mobil 90 11 00 48. 

Det er knyttet en viss kostnad til telefonintervju av innbyggere avhengig av kommunestørrelse. 

- Inntil 5000 innbyggere: 10 000 kroner 

- Mellom 5000 og 10000 innbyggere: 12 400 kroner 

- Over 10 0000 innbyggere: 15 000 kroner