- KS og Sametinget har mange saksområder med felles interesser som for eksempel rekruttering av fagkompetanse, kommunenes økonomiske rammevilkår og kommunal tjenesteyting. Denne avtalen vil styrke dialogen og gir oss enda bedre mulighet til å jobbe mot felles mål, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. 

Sentrale samarbeidsområder i avtalen vil være felles oppfølging av

  • NOU 2016:18 Hjertespråket.
  • Samisk språk og kultur i kommunesektoren.
  • Rekruttering av fagpersonell med samisk språk- og kulturkompetanse.
  • Digitalisering og samisk språk i kommunene.
  • Samisk språk og kultur i barnehage og skole.
  • Etablering av nettverk for kommuner med samisk befolkning.
  • Dialog om konsultasjonsordningen.

Bakgrunn for samarbeidsavtalen

Fylkesstyret i KS Finnmark etablerte kontakt med Sametinget i 2016 og har siden hatt dialogmøter med Sametingsrådet. KS og Sametinget har også hatt dialog om flere saksområder med felles interesser siden 2017. Samarbeidsavtalen kommer som et resultat av denne dialogen.

Arbeid i KS med samiske saker

Arbeidet med samiske saker i KS har spesielt vært lagt til KS Nord-Norge og særlig KS Finnmark.

Fylkesstyret og rådmannsutvalget i KS Finnmark har i perioden 2015-2019 fremhevet samiske interesser gjennom innspill til KS’ konsultasjoner med regjeringen og fagdepartementene. Blant annet har de også satt ned en arbeidsgruppe som ga en høringsuttalelse på vegne av KS om NOU 2016:18 Hjertespråket, og gitt uttalelse til digitalisering av sosialtjenester og samisk språk. Våren 2020 etableres et nettverk for kommuner i samisk språkforvaltningsområde etter initiativ og forarbeid i disse organene.

Last ned den signerte avtalen her (pdf)