Fakta om kommunesammenslåing:

Kommunene har frist på seg til 1. juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing. Innen 1. oktober 2016 skal fylkesmennene ha gitt kommunalministeren sin anbefaling om fremtidig kommunestruktur. Hele reformen skal være på plass innen 1. januar 2020. Kilder: ks.no, Regjeringen.no, Distriktssenteret.no

Denne våren holdes det folkeavstemninger i 162 kommuner. I de kommunene som har valgt folkeavstemning varierer deltakelsen fra under 20 prosent til opp mot 75 prosent. Folkeavstemningene er rådgivende, og politikerne i kommunen kan fatte en annen avgjørelse enn resultatet fra folkeavstemningen.

17 kommuner har hittil gjort vedtak om å slå seg sammen med nabokommunen(e). 75 kommuner har vedtatt å fortsette som egne kommuner. I rundt 300 kommuner er det enighet om en intensjonsavtale eller det foregår utredninger og sonderinger. 

Over hele landet blir det holdt kommunestyremøter helt opp til fristen 30. juni for å finne løsninger innen fristen som er 1. juli.

Det er ulike syn på spørsmålet om kommunestruktur og kommunereform blant medlemmene til KS. Det er derfor ikke naturlig at KS tar et tydelig standpunkt for eller imot en spesiell løsning.

Kommunereformen
Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel.

Det nye kommunekartet skal bli til gjennom regionale og lokale prosesser, der kommunene selv kan diskutere hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med.
Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid.

Dagens kommuner
Det er 428 kommuner i Norge. Kommunene varierer betydelig i både befolkning og størrelse. Antallet norske kommuner sank fra 744 til 454 etter den forrige kommunereformen på midten av 1960-tallet.

Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere. De 100 største kommunene utgjør omtrent 75 prosent av befolkningen.

I snitt har norske kommuner i underkant av 12.000 innbyggere. 335 av landets kommuner har lavere innbyggertall enn dette. Utsira kommune er den minste kommunen med 211 innbyggerne. Oslo er størst med 634.463 innbyggere.
Norge har i en europeisk målestokk ikke spesielt små kommuner, verken når det gjelder areal eller innbyggere. Men de nordiske kommunene har ansvar for en betydelig større oppgaveportefølje enn mellom- og søreuropeiske kommuner.