Kommunereform

På vegne av kommuner og fylkeskommuner arbeider KS for at endringer i kommunestrukturen bygger på lokale prosesser.

Høringssvar – Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

HØRING

Høringssvar – Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

KS støtter ikke regjeringens forslag til endringer i eiendomsskattelovens paragraf 13. Forslaget vil føre til et umulig hastverksarbeid for kommuner som allerede har innrettet seg etter forskrifter gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Kommunestyrene i sammenslåingskommuner skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober. Funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene varer til og med 31. desember. Det reiser spørsmål om hvilket kommunestyre som skal ha ansvar for ulike saker.

Se Kartverkets tips og veiledninger for digitaliseringsprosjekter

Kartverket er teknisk koordinator for kommune- og regionreformen og gir råd om digitale konsekvenser til kommuner og fylker som skal slå seg sammen.

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Der kommunestyrer fatter vedtak om å utrede, planlegge eller gjennomføre sammenslåingsprosesser, er det viktig at kommunens rolle som arbeidsgiver ivaretas på en god måte.

Kommunesammenslåing innebærer etablering av en ny kommune. Nye kommuner må gi samtykke til KS' arbeidsgivervirksomhet.

Mer om kommunereformen

Les flere artikler

KONTAKT