Kommunereform

På vegne av kommuner og fylkeskommuner arbeider KS for at endringer i kommunestrukturen bygger på lokale prosesser.

Høringssvar – Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

HØRING

Høringssvar – Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

KS støtter ikke regjeringens forslag til endringer i eiendomsskattelovens paragraf 13. Forslaget vil føre til et umulig hastverksarbeid for kommuner som allerede har innrettet seg etter forskrifter gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Kommunestyrene i sammenslåingskommuner skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober. Funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene varer til og med 31. desember. Det reiser spørsmål om hvilket kommunestyre som skal ha ansvar for ulike saker.

Se Kartverkets tips og veiledninger for digitaliseringsprosjekter

Kartverket er teknisk koordinator for kommune- og regionreformen og gir råd om digitale konsekvenser til kommuner og fylker som skal slå seg sammen.

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Der kommunestyrer fatter vedtak om å utrede, planlegge eller gjennomføre sammenslåingsprosesser, er det viktig at kommunens rolle som arbeidsgiver ivaretas på en god måte.

Reformteam i KS

Reformteam i KS

KS har etablert et reformteam knyttet til kommune- og regionreformene. Reformteamet skal etablere tilbud til medlemmer som skal slå seg sammen, utfra deres eget behov.

Kommunesammenslåing innebærer etablering av en ny kommune. Nye kommuner må gi samtykke til KS' arbeidsgivervirksomhet.

Mer om kommunereformen

Hva kan vi lære av danskene?

Hva kan vi lære av danskene?

Antallet danske kommuner har de siste to tiårene blitt redusert fra 271 til 98. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen kommer til Vikens strategikonferanse 5. mars for å snakke om danske erfaringer og politisk lederskap for det neste tiåret.

Merverdiavgift: Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

Merverdiavgift: Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

I forbindelse med de kommende sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner reiser det seg særskilte spørsmål knyttet til bestemmelsene om merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. Her finner du en orientering om gjeldende regler.

Matrikkelen og grunnboken stenger i desember

Matrikkelen og grunnboken stenger i desember

Kartverket anbefaler at kommunene ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november.

Fylke eller region?

Fylke eller region?

I KS' vedtekter har vi fylkesmøter og fylkesstyrer. De nye fylkesstyrene velges nå i november på fylkesmøtene i de nye fylkene. Alle de nye fylkestingene og kommunestyrene velger utsendinger til KS' fylkesmøter.

KS lanserer «Norge i tall» - et søkbart digitalt kommunekart

Klikk på kartet – hele landet, et fylke eller en kommune og få opp ulike fakta. Hvor mange bor i kommunen din? Er det mange med høy utdanning der du bor? Hvordan ser sykefraværet ut?

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg etter den nye kommuneloven. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Les flere artikler

KONTAKT