- Lørenskog kommune har lagt ned en betydelig innsats i å bli kjent med bredden av det som rører seg i frivillig sektor gjennom å kartlegge frivillighetens utfordringer, ressurser, samarbeidsrelasjoner og utviklingsmuligheter, sa kulturminister Abid Raja da han delte ut prisen på Årets frivillighetsdag 3. desember. 

Kommunene Porsgrunn og Hå som var de øvrige finalistene i kåringen fikk også heder og ære. Nivået på søknadene var høyt i år og juryen fikk mange gode kandidater til vurdering.

- Prisen Årets frivillighetskommune ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016. Formålet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeidet godt med frivillighetspolitikk, sa Gunn Marit Helgesen, nestleder i KS' hovedstyre under utdelingen.

Eksempler til etterfølgelse

Kriteriene som juryen fatter sin beslutning på bygger på samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge

De tre finalistkommunene er alle gode eksempler for andre kommuner og fylkeskommuner som ønsker å utvikle og forankre en frivillighetspolitikk, påpekte styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie.

Juryens begrunnelse

Juryen har bestått av leder og nestleder i KS og generalsekretær og assisterende generalsekretær iFrivillighet Norge. Juryen ledes av Bjørn Arild Gram. 

I juryens begrunnelse heter det at:

  • Vinneren er en aktiv tilrettelegger for godt samspill mellom politikk og frivillighet. Det arrangeres en årlig frivillighetskonferanse som er et treffpunkt for alle typer lokale frivillige organisasjoner, kommuneansatte og folkevalgte. Fokuset har vært på faglig påfyll, dialog og idéutvikling og samarbeid mellom frivillighet og kommune.   
  • Kommunen tilbyr lokale lag og foreninger kompetansehevende kurs 1-2 ganger per år med tema som rekrutteringsarbeid, bruk av sosiale medier og drift av organisasjoner.
  • Det er etablert et eget frivillighetsråd som er sammensatt av representanter for frivilligheten og kommunalt ansatte med ansvar for frivillighet. Det er ansatt en frivillighetskoordinator som skal støtte opp om mangfoldet og omfanget av aktiviteter som frivilligheten representerer, og legge til rette for en bærekraftig frivillig sektor.
  • Etter juryens vurdering har kommunens måte å utvikle sin frivillighetspolitikk stor overføringsverdi til andre kommuner.

Se filmpresentasjoner fra finalistene til Årets frivillighetskommune