- Prisen Årets frivillighetskommune ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016. Formålet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeidet godt med frivillighetspolitikk. Nivået på søknadene var høyt i år og juryen fikk mange gode kandidater til vurdering, sa Lars Salvesen fra KS' hovedstyre under utdelingen.

- Kriteriene som juryen fatter sin beslutning på bygger på samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge. En god frivillighetspolitikk kan handle om at kommunen låner ut sine lokaler til frivilligheten, og møter lag og foreninger til dialog. Men det viktigste er at alle tiltak overfor frivilligheten settes i system gjennom en helhetlig frivillighetspolitikk, påpekte representant for Frivillighet Norge, Henki Holmås.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande delte ut prisen. Om vinneren Flekkefjord kommune refererte hun til juryens begrunnelse:

Årets frivillighetskommune har jobbet systematisk for å legge til rette for et godt samspill mellom politikk og frivillighet. Den vedtatte frivillighetspolitikken er utviklet i dialog med bredden av frivilligheten som på den måten har vært med å påvirke innholdet. 

Etter innspill fra de frivillige organisasjonene er det laget en oversikt over hvilke aktiviteter som tilbys i regi av frivilligheten. Oversikten gjør det lettere å samarbeide om at flere skal få bli med i de sosiale felleskapene frivilligheten representerer.

Vinneren har også etablert faste årlige dialogmøter der alle lag og foreninger inviteres sammen med politiske representanter og kommunens administrasjon. Det er oppnevnt en egen Ressursgruppe for frivillighet som blant annet har ansvaret for innholdet i dialogmøtene.

Vinneren har gjennom sin frivillighetspolitikk etablert frivilligsentralen som døren inn til kommunen for frivilligheten - noe som har gjort det enklere for de frivillige organisasjonene å realisere nye ideer og tiltak. 

Juryen mener måten vinneren har jobbet med å implementere gode tiltak i sin frivillighetspolitikk på har stor overføringsverdi både til kommuner og fylkeskommuner.

Saken vil bli oppdatert.