Disse heftene inngår i KS Folkevalgtprogram, men er også nyttig lesning for folkevalgte og andre interesserte i arbeidet med et godt lokaldemokrati.

Håndbok for ordførere

Håndboken er revidert og oppdatert etter ny kommunelov, og retter seg mot ordførere, men også møteledere i andre folkevalgte organer. Håndboka har selvsagt ikke plass til alt og det er derfor gjort et lite utvalg av det aller viktigste: de ulike rollene en ordfører har, både formelle og uformelle, men også om ansvar og plikter som følger med vervet. I tillegg finner du et kapittel om mediehåndtering med nyttige tips og råd fra KS. I tillegg har KS skrevet et kapittel om ordførers rolle i samfunnsutviklingen.

Møtet er satt!

Møtet er satt! er en håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk, og vil være et hjelpemiddel for alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Boka handler om møter i folkevalgte organer etter kommuneloven, og tar for seg elementer som bidrar til et godt møte. I tillegg er det tatt inn et kapittel om møteledelse i fjernmøter i folkevalgte organer. I håndboka finner du også en huskeliste for møteledelse i folkevalgte organer.

Folkevalgtes rettigheter og plikter

Hvilke rettigheter og plikter har man som folkevalgt i en kommune eller fylkeskommune? Ny kommunelov lister opp en rekke rettigheter og plikter og dette heftet går igjennom disse. Her finner du oversikt over hvem som regnes som folkevalgte, hva som er et folkevalgt organ, reglement for godtgjøringer og andre økonomiske vilkår, om inhabilitet og fritak og til slutt om hvilke krav som gjelder ved utarbeidelse av lokale forskrifter.

Folkevalgtes arbeidsgiveransvar

Kommuner og fylkeskommuner sysselsetter om lag 480.000 personer i Norge og er den største offentlige arbeidsgiveren. Kommunestyret eller fylkestinget har det øverste arbeidsgiveransvaret for de ansatte i kommunen eller fylkeskommunen og dette heftet gir en god oversikt over dette ansvaret. I tillegg til dette finner du refleksjonsspørsmål og case, samt gode råd og anbefalinger fra KS. Kommunestyret eller fylkestinget har et særskilt arbeidsgiveransvar for kommunedirektøren/rådmannen og skal blant annet gjennomføre utviklingssamtaler med vedkommende. I heftet finner du oversikt over hva en utviklingssamtale bør inneholde og hva som bør inngå i en arbeidsavtale.

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll

KS har revidert heftet «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll» i henhold til nytt lovverk. For at folkevalgte skal kunne påvirke og styre selskapene i tråd med de formål som kommunestyret eller fylkestinget har satt, så er det viktig å være bevisst på de mulighetene som finnes og at eierskapspolitikken blir gjenstand for en bred og helhetlig prosess. Med dette heftet ønsker KS å bidra til kunnskap om viktige hensyn og hva som bør på plass for å få til en god eierstyring av selskaper og foretak, men også gi kunnskap til styremedlemmene i foretak og selskaper om god selskapsledelse og praktisering av roller og oppfølging når styringsformen endres.


Her finner du heftene på nynorsk