KS anbefalinger når det gjelder godtgjøringer, jfr. Kommunelovens § 42.  

  1. KS anbefaler at godtgjøringene for de folkevalgte bør fastsettes av det avgående kommunestyret/fylkesting og vedtas av det påtroppende. KS anbefaler også at godtgjøringene bør fastsettes for hele fire-årsperioden for å sikre en forutsigbarhet. Spesielt viktig er dette for ordfører og andre folkevalgte som er frikjøpt for å utføre politiske verv.
  2. KS anbefaler at kommunene innfører ettergodtgjøring for folkevalgte på heltid. Det gis 1.1/2 måned dersom den folkevalgte har en jobb å gå tilbake til og 3 måneder dersom den folkevalgte ikke har en jobb å gå tilbake til.
  3. Siden de folkevalgte ikke er å anses som ansatte bør deres rettigheter i forhold til sosiale rettigheter vedtas av kommunestyret/fylkesting. Det være seg uttak av fedrekvote, sykepenger og lignende.
  4. Kommuneloven sier at det skal fastsettes godtgjøring for det arbeid som folkevalgte utfører men ikke hvor meget eller på hvilken måte.

KS anbefalinger når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste, jfr. Kommunelovens § 41  

  1. Kommuneloven sier at kommunestyret/fylkestinget skal fastsette beløp for både legitimert tapt arbeidsfortjeneste og for ulegitimert. KS anbefaler at taket settes så høyt at alle yrkesgrupper kan delta i politisk arbeid. Det kan ikke være meningen at enkelte skal tape på å være folkevalgt . 
  2. KS anbefaler kommuner/fylkeskommuner at tapt arbeidsfortjeneste dekkes ved at arbeidsgiver fakturerer kommune/fylkeskommune direkte for fravær, for å hindre at folkevalgte taper pensjon.

KS anbefalinger når det gjelder pensjon, jfr. Kommunelovens § 43  

  1. KS anbefaler at ordførere og folkevalgte på mer enn 1/3 tid meldes inn i pensjonsordning. I dag er de folkevalgte den eneste gruppe som ikke har en obligatorisk pensjonsordning. KS anbefaler også at den folkevalgte betaler inn 2% slik de ansatte gjør.
  2. KS anbefaler den nye pensjonsordning som er nesten lik den som gjelder for stortingsrepresentanter. KS vil allikevel nevne at kommunen kan velge å bruke den ordning som i dag gjelder for de ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

KS anbefalinger når det gjelder møteplikt og møterett, jfr. kommunelovens § 40.1  

  1. Den som er valgt til et kommunalt/fylkeskommunalt verv har en rett til permisjon uten lønn for å delta i organets møter. Den som er valgt har også en plikt til å møte men dersom hun eller han har gyldig forfall kan vedkommende avstå fra å møte. Det vil være opp til den enkelte folkevalgt å vurdere om årsaken til forfall er så sterk at det kan tilsidesette plikten til å møte. Det kan for eksempel være i forbindelse med din egen jobb hvor du, ikke arbeidsgiver vurderer dette til å være så viktig at du møter på jobb. Det vil alltid være organets leder som avgjør om det er gyldig forfall.