Stenberg-Nilsen har vært KS’ representant i det regjeringsoppnevnte utvalget som har sett på varslingsreglene i arbeidslivet. Deres ferske rapport, NOU 2018:6 «Varsling – verdier og vern», innledes med en gjennomgang av hvordan varsling i arbeidslivet fungerer i dag – for den som varsler, den det varsles om, for virksomheten og for samfunnet for øvrig. Varslingsutvalget har på dette grunnlaget foreslått endringer og presiseringer i dagens regelverk for å styrke varslervernet og også ivareta den det varsles om på en god måte. KS' representant Stenberg-Nilsen er avdelingsdirektør for analyse og statistikk på arbeidslivsområdet i KS.

- Vår konklusjon er at varsling har størst verdi der varselet blir tatt på alvor, varsleren blir tatt godt vare på, og der det umiddelbart settes i verk prosesser for å få avklart om det foreligger kritikkverdige forhold, sier Stenberg-Nilsen. Hun mener det er viktig at varslingssaker løses på lavest mulig nivå for å styrke den fremtidige relasjonen mellom partene. Dette er også anbefalingen i KS’ veileder om ytringsfrihet og varsling fra 2017.

Utvalget har fremhevet betydningen av å etablere gode systemer og kultur for å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Utvalget mener jussen bare kan bidra et stykke på vei, men at regelverksendringer kan bidra til å sette i gang kulturendringer. Varslingsutvalget har også gjennomgått samfunnsnytten av varsling. Mye tyder på at gode varslingsrutiner er en effektiv mekanisme for å avdekke misligheter i arbeidslivet og dermed gi besparelser for samfunnet.

Dagens bestemmelser i arbeidsmiljøloven om hva som regnes som kritikkverdige forhold, og hva forsvarlig varsling innebærer, er i utvalgets forslag forsøkt klargjort ved å ta inn eksempler i lovteksten. Utvalget mener i tillegg at det bør fremgå av loven at klage som gjelder misnøye med eget arbeidsforhold ikke er omfattet av varslingsreglene.

Utvalget foreslår at det opprettes et varslingsombud som skal gi råd og støtte til varslere i konkrete saker. Varslingsombudet skal også kunne bistå arbeidsgiver og de det varsles om.  Et flertall i utvalget foreslår at en egen varslingsnemnd skal kunne ta standpunkt til om det har funnet sted ulovlig gjengjeldelse eller brudd på arbeidsgivers aktivitetsplikt. Flertallet mener nemnda også skal kunne tilkjenne erstatning og oppreisning til varsleren. Mindretallet, herunder Stenberg-Nilsen fra KS, mener tvisteløsning av saker om gjengjeldelse bør løses i domstolene slik som i dag.

KS vil nå gjennomgå hele rapporten og vurdere forslagene med sikte på å avgi en høringsuttalelse.