Korrupsjon er alvorlig og skal ikke forekomme

Gunn Marit Helgesen

- Korrupsjon er alvorlig og skal ikke forekomme. Derfor jobber vi i KS med dette på flere måter. Blant annet har vi nylig inngått en avtale med Oslo Economics for å gjennomføre et større prosjekt om etikk og antikorrupsjon i kommunesektoren, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I prosjektet inngår det en undersøkelse som ser på i hvilket omfang og i hvilken form kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper utsettes for press og påvirkning i retning av korrupsjon. Arbeidet skal være ferdig i januar 2018.

Breddeundersøkelsen skal også kartlegge hva kommunene gjør for å oppnå høy etisk standard og hindre korrupsjon. KS har gjennomført en slik undersøkelse to ganger før, senest i 2013.

Verktøy kommer i januar
Det skal også utvikles et eget verktøy – en etisk standard som kommunene kan bruke i etikkarbeidet. En slik standard skal kunne brukes av kommuner som ønsker å vurdere og styrke sin etiske standard og innsats for å hindre korrupsjon. Dette verktøyet vil være ferdig i januar 2018. 

Jobber med varsling og ytringsfrihet
KS har også vært opptatt av å styrke kommunenes arbeid med varsling og ytringsfrihet. I mars 2017 leverte FAFO en undersøkelse om status i kommunene.

- Dette har vært et viktig og godt utgangspunkt for arbeidet som nå pågår med å revidere en veileder om varsling. Den skal være klar i september 2017. Målet med denne veilederen er å gi kommuner og fylkeskommuner konkrete og praktiske råd i arbeidet med  varslingsordninger  og ytringskultur, sier Helgesen.

Kommunesektorens etikkutvalg
KS' hovedstyre har nedsatt et eget Kommunesektorens etikkutvalg som ledes av Tora Aasland. Utvalget skal være en tydelig og uavhengig stemme i spørsmål rundt etikk og antikorrupsjon. Utvalget kan selv ta opp saker og gi anbefalinger, både i enkeltsaker og av mer prinsipiell karakter.

Utvalget arrangerer jevnlige møter med kommunene hvor etiske spørsmål settes på dagsorden, senest i møte med Akershus-kommunene i februar 2017. 

Mot svart arbeid
KS deltar i et samarbeid mot svart økonomi sammen med LO, KS, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Det har resultert i «10 råd mot svart arbeid i offentlig sektor». Les mer om dette på lenken nedenfor. 

Håndbok i antikorrupsjon
KS har de siste årene hatt et nært samarbeid med Transparancy International - Norge om antikorrupsjonsarbeid i kommunene. Dette samarbeidet har blant annet resultert i håndboken "Beskytt kommune! Håndbok i antikorrupsjon".