I hvilket omfang opplever ansatte i kommunesektoren press og situasjoner med uetisk atferd eller tilbud om utilbørlige fordeler? Hvordan jobber kommunene for å forhindre dette? Dette er noen av spørsmålene KS nå har fått svar på har fått svar på gjennom et FoU-prosjekt om etikk og antikorrupsjon i kommunene.

Uendret bilde
Oslo Econonomics i samarbeid med Kantar TNS og professor Tina Søreide har gjennomført oppdraget, som har vært å kartlegge omfang og form på hvordan ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper utsettes for press og påvirkning i retning av korrupsjon. Det har også blitt gjennomført en undersøkelse som gir et bilde av kommunenes innsats for å oppnå høy etisk standard og hindre korrupsjon. En tilsvarende undersøkelse ble sist gjennomført i 2013. 

Det store bildet er nærmest uendret. Ansatte som har opplevd situasjoner med utilbørlige fordeler var på omtrent samme nivå i 2017 som i 2007. Fortsatt er det området plan og bygg som er mest utsatt, og det er mellomledere som opplever mest press. Svært få av de som har blitt spurt i undersøkelsen, svarer at korrupsjon er et problem.

Få opplever korrupsjon
Én til fire av ti enhetsledere i kommuner oppgir at de kjenner til at ansatte eller folkevalgte noen gang har opplevd situasjoner med utilbørlige fordeler. Avhengig av situasjon, oppgir én til tre av ti enhetsledere i kommuner at de har selv noen gang vært utsatt for press om utilbørlige fordeler.

Det er i hovedsak snakk om press eller situasjoner som handler om å favorisere enkeltgrupper og aktører, eller å omgå regelverket, samt for nært samarbeid mellom offentlige og private aktører. Tilbud om å motta penger skjer svært sjelden. Presset kommer først og fremst fra grunneiere og privat personer, dernest næringsvirksomheter innen bygg og anlegg.

Svært få opplever at korrupsjon er et problem. Det kan bety at ansatte opplever at de håndterer tilbud eller press om utilbørlige fordeler på en god måte.

Dersom en kommune har opplevd en stor og omfattende korrupsjonssak, vil dette påvirke svarene i undersøkelsen. Da vil mange kjenne til kolleger eller ledere som har blitt utsatt for korrupsjon, selv om alle tilfellene dreier seg om én og samme sak.

Kommunesektoren arbeider godt
Norsk kommunesektor jobber målrettet for å forebygge og avdekke korrupsjon. De fleste kommuner og kommunale selskaper har grunnleggende etikkarbeid på plass. Syv av ti enhetsledere har vært involvert i tiltak for å forebygge eller håndtere korrupsjon.

Allikevel er det visse svakheter i arbeidet. Dette gjelder følgene ved rutinebrudd, retningslinjer for å håndtere bierverv og målrettede risikoanalyser rettet spesifikt mot uetisk atferd og korrupsjon. Mange av de spurte i undersøkelsen oppgir også at styrer i kommunale selskaper ikke har fokus på å avdekke korrupsjon.

Gode råd for etikkarbeid
Selv om kommunene og fylkeskommunene jobber godt på feltet, har mange etterspurt konkrete verktøy i antikorrupsjonsarbeidet. Derfor har KS nå fått Oslo Economics til å utarbeide gode råd for etikkarbeid, bestående av 31 råd. Rådene er inndelt i ni sentrale arbeidsområder. Ved hjelp av verktøyet kan man blant annet sjekke hvordan egen kommune ligger an, og få gode råd om hvordan styrke innsatsen mot korrupsjon.

- Vi håper at produktet som KS nå legger fram vil være til nytte og inspirasjon for kommunenes etikkarbeid. Kommunene har etterspurt konkrete tips og undersøkelsen gir en god pekepinn for hvor kommunene bør rette innsatsen framover, sier Lise Spikkeland, spesialrådgiver i KS.