Mange kommuner og fylkeskommuner har etterspurt konkrete verktøy i arbeidet med etikk og antikorrupsjon. På oppdrag fra KS har Oslo Economics utarbeidet gode råd for etikkarbeid. Ved hjelp av verktøyet kan man blant annet sjekke hvordan egen kommune ligger an, og få gode råd og eksempler på hvordan styrke egen innsats.

Som en støtte til ledere og folkevalgte, har Oslo Economics på oppdrag fra KS utviklet råd om hvordan kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskap bør jobbe med etikk og antikorrupsjon. Det er utarbeidet ett sett med råd for kommuner og ett for kommunale selskap.

I utviklingen av rådene har Oslo Economics blant annet tatt utgangspunkt i håndboka Beskytt kommunen og internasjonal best praksis.