Kommuner har gjennom lang tid valg å organisere deler av virksomheten i egne selskaper. Det kan være aksjeselskaper, kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper. Det er omkring 2.700 kommunalt eide foretak og selskap i Norge, herunder omkring 220 kommunale foretak og 250 interkommunale selskaper. Selskapene sysselsetter mer enn 40.000 personer.

Når kommunal virksomhet skilles ut i foretak og selvstendige rettssubjekter innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter. Kommunens interesser utøves gjennom eierstyring, blant annet i generalforsamling, representantskap, styre og gjennom selskapsavtaler.

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon påpekes det at "eierstyringen innebærer at kommunen som eier må sikre klarhet i roller, hvem som skal delta i styrer, profesjonalitet i selskapsledelsen, mulighet til kontroll og oppfølging av at driften er i samsvar med kommunens mål og interesser. I kraft av sin eierrolle bør kommuner påse at kommunalt eide selskaper har et antikorrup­sjonsprogram." 

I et eget notat fra Kommunesektorens etikkutvalg finner du informasjon om hvilke verktøy KS tilbyr. Her peker Etikkutvalget også på noen eksempler og problemstillinger, og gir noen spørsmål til refleksjon og kommer med konkrete anbefalinger og råd.