Innvilget byggeløyve
Laboremus AS har fått innvilget byggeløyve for å sette opp en plasthall på 1000 m2 på Langeløkka i Rynkeby. Plasthallen skal benyttes til produksjon av varmepumper. Byggesøknaden er fremmet på ordinær måte og det foreligger tegninger utformet av produsenten av plasthallen. Laboremus har lenge planlagt produksjonen; hallen reises på noen få dager, og arbeidet settes i gang dagen etter at byggemeldingen er godkjent i Bygningsrådet. 

Krever politisk behandling
Thea Tresselt er medlem av Hovedutvalget for Plan- og infrastruktur i Rynkeby kommune. Tilfeldig kommer hun kjørende forbi Langeløkka idet fundamentene for plasthallen settes opp. Hun blir oppmerksom på byggearbeidet, stopper bilen og forhører seg hos arbeiderne om hva som er i ferd med å skje. Hun reagerer umiddelbart negativt på plasthallen, kontakter lederen av hovedutvalget for å få saken opp til politisk behandling og kontakter i tillegg teknisk sjef og Utposten. 

Samtidig med at Utposten neste dag slår saken stort opp, er hallen i ferd med å bli reist i full høyde. Både Thea Tresselt, ordføreren og bygningssjefen er intervjuet. Tresselt krever at hallen må stanses. Den vil skjemme ut en hel bydel, sier hun. Ordføreren er enig i at et slikt bygg krever behandling i politiske organer, men han vil drøfte saken internt før han tar standpunkt til om byggearbeidet skal stoppes. Teknisk sjef sier at byggemeldingen er behandlet i samsvar med forskrifter og vedtekter. Innvilgelsen er et faktum; han kan ikke se at det foreligger noen saksbehandlingsfeil som gir grunnlag for å stoppe arbeidet eller fremme klage. Det foreligger dokumentasjon for nabovarsel og at alle tekniske spesifikasjoner er oppfylt. Administrerende direktør Lars Holm i Laboremus peker på at produksjonen lenge har vært planlagt, produksjonsutstyret vil bli montert om et par dager og at enhver forsinkelse vil påføre fabrikken tap i en størrelsesorden av 50 000 kroner per dag. Han henviser også til at kommunen har tilskyndet Laboremus til å starte produksjonen etter at bystyret har oppfordret innbyggerne til å installere varmepumper for å spare miljøet.

Spørsmål til refleksjon:
- Hvordan vurderer du politikerens aksjon overfor a) leder av hovedutvalg b) teknisk sjef og c) avisen?
- Hvilke krav bør oppfylles for at et politisk organ skal kunne overprøve et administrativt vedtak?
- Hvordan ser du på at kommunen vil stanse et lovlig påbegynt byggearbeid som vil påføre en privat bedrift økonomisk tap?
- Bør bedriften få erstattet det tapet den kan komme til å lide hvis byggearbeidet stanses?
- Har kommunen et moralsk ansvar for næringsvirksomhet som etableres som følge av ”oppfordringer” fra kommunestyret?