Granskningsutvalg
Bakgrunnen for mistanken var Fylkesskattesjefens bokettersyn hos flere av kommunens leverandører av malingstjenester. Kommunen etablerte etter én uke et granskingsutvalg til å gjennomgå den alvorlige mistanken som var fremkommet. Granskingsutvalget slår fast følgende:
- Den fagansvarlige for overflatebehandling i Eiendomsforvaltningen har gitt sine to brødre og en nevø fiktive maleroppdrag. (Alle fire er siktet for korrupsjon). De siktede har overfakturert kommunen og sendt fakturaer for arbeid som ikke er utført.
- Det har vært et langvarig og irregulært forhold mellom den fagansvarlige og leverandører av maleroppdrag til kommunen.
- Lovbestemte krav om offentlige anskaffelser er ikke fulgt. Ingen i kommunen kunne fastslå om innkjøp skjedde til konkurransedyktige betingelser.
- Den fagansvarlige for overflatebehandling anslo selv vedlikeholdsbehovets størrelse.
- Det har ikke vært foretatt internkontroll og heller ikke adekvat kontroll fra ekstern revisor.
- En stilling som controller i Eiendomsforvaltningen ble fjernet i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2003.
- Selv ikke da driftsutgiftene til overflatebehandling økte fra 3,8 millioner i 2004 til 12,1 millioner i 2005 ringte det noen bjeller.
- De økonomiansvarlige innhentet ikke underliggende dokumentasjon for å sjekke de behovene som ble oppgitt av den fagansvarlige.
- Den fagansvarlige for overflatebehandling dikterte selv kostnadene til maler- og vedlikeholdsarbeid.
- Den fagansvarlige for overflatebehandling ”kontrollerte” selv at arbeidet ble utført og attesterte fakturaene selv.
- Ledelsen i Eiendomsforvaltningen har ikke kontrollert om regelverk, rutinger og systemer har vært fulgt.
- Ledelsen i Eiendomsforvaltningen kontrollerte heller ikke om arbeidet faktisk ble utført.
- Den fagansvarlige for overflatebehandling har ikke opplyst om sitt nære slektskap med leverandører av vedlikeholds- og malertjenester.
- Det er indikasjoner på at lederen for Eiendomsforvaltningen har mottatt uberettigede fordeler.
- Det har vært liten kunnskap i Eiendomsforvaltningen om innholdet i kommunens retningslinjer for anskaffelser og etikk.
- Kommunen har tapt mer enn 5 millioner kroner på de rettsstridige forholdene som er avdekket.

Ta ansvar
"Det er mitt ansvar at lover og regler følges. Kritikken fra granskningsutvalget viser at jeg ikke har vært flink nok", sier rådmannen på en pressekonferanse i forbindelse med at granskingsutvalgets rapport foreligger. På spørsmål fra budstikka.no om hun føler at kritikken er så skarp at hun vil vurdere sin egen stilling svarer hun: "Det er ikke opp til meg å vurdere min stilling. Jeg mener at det riktige må være å ta ansvar for å få ryddet opp".

Spørsmål til refleksjon:
- Hvordan kan det ha seg at så omfattende korrupsjon og kameraderi kan foregå over lang tid?
- Hva kan kommunen gjøre i forkant for å forebygge slike rettsstridige handlinger?
- Er det ting du vil foreslå at din egen kommune skal gjennomføre eller innføre for å hindre korrupsjon, kameraderi, inhabilitet og bestikkelser?
- Hvordan skal en sikre gjennomsiktighet og åpenhet rundt oppdrag som gjennomføres av eksterne leverandører?
- Hvordan skal folkevalgte som får mistanke om uheldige eller rettsstridige forhold følge opp mistanken?
- Hvordan bør rådmannen – som den administrativt ansvarlige – forholde seg i en slik situasjon?
- Hvordan skal formannskapet og kommunestyret forholde seg til rådmannen i en slik situasjon?