Austveg kommune har mottatt et forslag til reguleringsplan fra bedriften Lekende Lett AS, som produserer trimapparater og lekeplassutstyr. Bedriften ønsker å kjøpe et 300 mål stort skogsområde ved Skjønntjern og bygge en ny fabrikk. Fabrikken vil i første omgang gi ca 40 arbeidsplasser, men bedriften vil gjennom reguleringsplanen sikre seg muligheter for ekspansjon.

En kontroversiell sak
I kommuneplanens arealdel er området ved Skjønntjern regulert til jord- og skogbruksformål. Ordfører og rådmann, som drøfter brevet fra Lekende Lett, forstår at omregulering vil være en kontroversiell sak, men velger å sende et imøtekommende brev til bedriften, der de lover å fremme saken for planutvalget. 

Trimutstyr og lekeapparater
Bedriftens markedsdirektør har omtrent samtidig som reguleringsplanen ble oversendt tatt muntlig kontakt med kultur- og oppvekstsjefen i Austveg. Markedsdirektøren redegjør for hvordan bedriften uten kostnad har plassert ut en del trimutstyr og lekeapparater i kommuner, der de har fabrikker og hvor mange ansatte er bosatt. Han tilbyr seg nå å utstyre noen lekeplasser og grøntområder i Austveg på tilsvarende måte. Kultur- og oppvekstsjefen takker for tilbudet, og det avtales tidspunkt for befaring av aktuelle områder. Teknisk etat deltar i befaringen. 

Ikke orientert
Lekende Lett handler raskt og 14 dager etter befaringen er apparatene på plass på avtalte steder. Verken rådmann eller ordfører er i forkant orientert om utplasseringen. Bedriften følger opp utplasseringen med et brev til ordføreren, der den redegjør for utstyrets verdi, som er i alt kr 250 000 inkludert monteringskostnader og nødvendig grunnarbeid. I tillegg har bedriften sørget for påfylling av sand på de aktuelle stedene, et tiltak som beløper seg til kr 60 000. Ordføreren henvender seg til kultur- og oppvekstsjefen og gir ham ros for et kreativt tiltak og rask aksjon.

Mangelfull saksbehandling
Når reguleringsplanen fremmes for planutvalget, tar representanten Sture Stokkmo ordet og fremholder at han og hans parti vil være sterk motstander av en omregulering av området til industriformål. Han synes saksbehandlingen er mangelfull idet rådmannen kun har anbefalt bedriftens reguleringsforslag og ikke henvist til kommuneplanen. 
Rådmannen har lagt vekt på det store antall nye arbeidsplasser, som – han skriver – vil bety mye for bygda uten at betydningen er nærmere konkretisert. ”Men,” sier Stokkmo, ”min alvorligste innvending mot bedriftsetableringen handler om bedriftens useriøse metoder:
a) Det er kommunen som skal utarbeide reguleringsplaner; ikke private bedrifter som har interesser i det aktuelle området.
b) Jeg er kjent med at bedriften har donert lekeutstyr og trimapparater til kommunen. Dette er ulovlig smøring av kommunen. Jeg stiller store spørsmålstegn ved ordførerens aksept av slike gaver, særlig når vi vet at bedriften samtidig ønsker å få behandlet en sak i kommunestyret. 
c) Jeg ser også av avisinnlegg at ordføreren og hennes parti prøver å skåre politisk mynt på utplasseringen av utstyret. Blant resultatene de har oppnådd i politikken viser de til forbedring av utstyret på lekeplassene og grøntarealene, takket være gode samarbeidsrelasjoner utviklet av ordføreren. Dette er en tendensiøs og usmakelig framstilling på et tidspunkt hvor vi nærmer oss kommunevalg,” avslutter Sture Stokkmo sitt innlegg i planutvalget.

Spørsmål til refleksjon:
- Hvordan vurderer du ordførerens holdning til bedriftens reguleringsforslag?
- Hvordan stiller du deg prinsipielt til at private personer og bedrifter utarbeider reguleringsplaner på eget initiativ (og uten kostnad for kommunen)?
- Har kultur- og oppvekstsjefen forholdt seg akseptabelt til bedriftens tilbud om utplassering av apparatene og utstyret?
- Hvordan burde ordføreren (og rådmannen) reagere når de ble kjent med bedriftens utplassering av apparatene og utstyret?
- Hvordan vil du karakterisere bedriftens initiativ til utplassering i den aktuelle situasjonen?
- Hvordan ville du ha stilt deg til en slik bedriftsgave, dersom bedriften ikke hadde noen aktuell søknad til vurdering i kommunen?
- I saken vil ingen enkeltperson nyte fordeler ved utplasseringen av utstyret; bare kommunen. Er det da betenkelig å ta imot en slik gave?
- Ville det spille noen rolle for din vurdering av gaven dersom kommunen samtidig med utplasseringen ble gjort oppmerksom på at kommunen selv blir påført vedlikeholdsbelastninger som følge av utplasseringen av utstyret?
- Har du synspunkter på rådmannens saksbehandling – de momenter som er nevnt i saksframlegget og de som Stokkmo etterlyser?