Uforsvarlig saksbehandling
Journalisten var til stede på siste møte i kommunens oppvekstutvalg. Et brev fra de fire barnevernskonsulentene ble behandlet i utvalget, og diskusjonen var konfronterende. Tre av de fire konsulentene er blitt sykemeldt, og det påstås i brevet at sykemeldingene skyldes umenneskelig arbeidspress over lengre tid. Barnevernskonsulentene sier at saksbehandlingen i barnevernet er uforsvarlig, og de kritiserer kommunestyret for ikke å ha økt bemanningen enda det flere ganger er kommet rapporter fra fylkesmannen og Bufetat som påpeker mangelfull saksbehandling, lovbrudd og direkte feil og forsømmelser.

Lederen av kommunens barnevern er til stede i møtet og hevder at de befinner seg i en fortvilt situasjon. Hun sier at hun ikke hadde kjennskap til brevet fra saksbehandlerne før det ble mottatt i kommunen, men at hun støtter barnevernskonsulentene fullt ut. Kommunen bruker nå mye penger på innkjøp av konsulenttjenester fra private, og barnevernlederen kritiserer rådmannen som ikke har vært villig til å øke antall stillinger i barnevernet. Antall saker har økt med nærmere 40 prosent på ett år og det er blitt et økt byråkrati etter Bufreformen, mener lederen.

Politisk uenighet
I oppvekstutvalget er det politisk uenighet om hvordan saken bør håndteres. Et medlem mener at barnevernsjefen må gå; hun har ikke utvist lederskap i denne situasjonen, og ingen leder som får kritikk fra overordnede myndigheter kan bli sittende i sin stilling, hevder representanten Barske Bjerk. Han mener dessuten at det kommunale tempoet er så langsomt at det ikke er noen grunn til å bli sykemeldt. ”De skulle prøvd seg i det private næringsliv!” roper Bjerk i retning av tilhørerplassene. Marianne Mæhle mener imidlertid at det er rådmannen som må gå: ”Barnevernlederen har fremmet forslag om tilleggsbevilgninger og stillingsøkning, men ikke fått gjennomslag i administrasjonen,” hevder hun. ”Det viktigste nå er å ta vare på de ansatte,” understreker Mæhle, som også er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Randi Røsk hevder at ”enhver etat må respektere de budsjettene som er satt opp. Verken barnevernet eller andre etater kan gå ut over sine budsjetter selv om det er blitt en økning i saksmengden. Da er oppgaven få finne rasjonaliseringstiltak,” sier Røsk. Hun mener at en ansatt som kritiserer sin sjef i et åpent møte, har diskvalifisert seg selv og sier at kommunen ikke er tjent med en leder som kritiserer rådmannen. ”Budsjettoverskridelser må få konsekvenser for de ansatte,” hevder
Røsk til slutt i sitt innlegg.

Spørsmål til refleksjon:
- Hvordan bør utvalgslederen forholde seg til den kritikken som fremsettes mot administrative ledere på utvalgsmøtet?

- Hvordan vil dere vurdere de folkevalgtes krav om oppsigelser som fremsettes i et utvalgsmøte?

- Hvordan bør de folkevalgte forholde seg hvis det hevdes at det er direkte sammenheng mellom ansattes sykemeldinger og arbeidssituasjonen?

- Hvordan bør de folkevalgte forholde seg hvis saksmengden på et tjenesteområde viser dokumentert dramatisk økning (i budsjettperioden)?

- Hvordan påvirker en debatt som den refererte tilliten til de folkevalgte og administrasjonen?

- Ser du alternative måter en kunne håndtert den kinkige situasjonen i barnevernet på?

- Hvordan kommer bestemmelsen i arbeidsmiljølovens §§ 2-4 og 
2-5 om varsling og vern av varslere inn i den saken oppvekstutvalget behandler? (se boks under for paragrafene)

- Ser du implikasjoner for ditt ansvar som arbeidsgiver i denne saken?