Varaordføreren er daglig leder for et kommunalt foretak. Protokollen fra formannskapsmøtet viste at han deltok i den politiske behandlingen av en ekstraordinær bevilgning til selskapet han er daglig leder for.  Det var han som fikk saken fremmet i formannskapet.

Kontrollutvalget svarer:

- Varaordfører er innhabil
Det går klart fram av kommunelovens §40 nr.3 bokstav b at leder av X og ansatt i kommunen er innhabil ved behandling av saker som gjelder bevilgning til dette kommunale foretaket.

- Kommunestyret er det rette organ for behandling av bevilgningssaken
Kommunelovens kap.11 krever ikke at et kommunalt foretak skal ha noe styringsorgan i tillegg til styret. Tvert i mot framgår det av lovforarbeidene at det ikke skal kunne opprettes noe organ mellom foretaksstyret og kommunestyret. I samme lovforarbeider framkommer det at kommunestyret ikke har anledning til å delegere sine oppgaver til et annet organ som for eksempel formannskapet, derfor er kommunestyret det rette organ til å behandle bevilgningssaker.

Svarene fra kontrollutvalget dokumenterer at varaordføreren har misbrukt sin stilling som ansatt sjef i det kommunale foretaket. I tillegg har han misbrukt tillitsvervet som varaordfører og kommunestyremedlem. Det foreligger her også et dokumentert brudd på forvaltningsreglene for kommunale foretak og foretakets eget reglement.