Prepp er et nytt pilotprosjekt som springer ut av Menn i helse. Samarbeidspartnerne er de samme: KS, fylkeskommuner og Nav. Prosjektet får midler fra Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Les mer om Menn i helse her

Prepp har hatt sitt første år i fire kommuner i Troms og Finnmark. Tilbudet går nå ut til alle de 14 bosettingskommunene for flyktninger i fylket.  

Aktuelle kandidater til kommende skoleår tas opp i mars og april.

Bedre norskkunnskaper

I februar 2022 møttes Menn i helse og fylkeskommunen for å diskutere samarbeid om et tilbud de begge så stort behov for. Menn i helse tilbyr et komprimert utdannings- og praksisløp til voksne som mottar Nav-ytelser, og som ønsker å bli helsefagarbeidere. De ønsket å gjøre noe med at mange potensielle helserekrutter var for svake i norsk til å kunne delta i Menn i helses tilbud. 

Prepp skal gi et tilbud til de som har kommet til Norge, og som trenger hjelp til å bli bedre i norsk og til å kvalifisere seg for arbeidslivet. Målet er å nå de som er motivert for å ta et fagbrev og få seg jobb. Mange kommuner i Troms og Finnmark trenger kompetente fagarbeidere. 

De som deltar i Prepp i 2023 kan sikte seg inn mot fagbrev som helsefagarbeider gjennom Menn i helse, eller til rekrutteringsutdanning til kokk eller industri i regi av fylkeskommunen. Dette er utdanninger som gir god mulighet for sikker og fast jobb, og som øker sjansen for god integrering og varig bosetting i Nord-Norge. Tilbudet er til nytte både for den enkelte og for det norske samfunnet.

Veksler mellom teori og praksis

Prepp er et desentralisert og fleksibelt opplæringstilbud for voksne innvandrere som ønsker å bli bedre i norsk. I løpet av ett år kvalifiserer de seg gjennom å fullføre fellesfagene i videregående opplæring, ha praksis med en veileder og jobbe spesielt med norsk, både generelt og rettet mot yrket de ønsker å utdanne seg til. Skoleåret er lagt opp som en vekslingsmodell med tre dager skole og to dager i praksis. 

Nettskolen Troms har ansvaret for opplæringen som foregår digitalt med deres dyktige faglærere. Kontaktlærere er fysisk til stede i klasserommet ved de ulike lærestedene. I tillegg følges deltakerne tett opp av Prepp-koordinator, yrkesfaglærer, praksisveileder og Nav-veileder.

Disse kan være med i Prepp

Aktuell deltaker i Prepp må være 25 – 55 år og være bosatt i en bosettingskommune i Troms og Finnmark. De må kunne dokumentere grunnskole som inkluderer engelsk. Dette er et krav for å ha såkalt inntakskompetanse til videregående opplæring.

Det er ikke satt et konkret språkkrav, og det kan vurderes individuelt. Men samarbeid med praksis-kommunene tilsier at deltakerne bør være på det som heter A2-nivå i norsk, både muntlig og skriftlig. Det er nødvendig for kommunikasjon med kolleger, brukere og pasienter, og for å kunne delta i undervisningen som foregår på norsk i Prepp-skoleåret.

Deltakerne må ha oppholdstillatelse og gyldig politiattest. De må vurderes som egnet til å ha de aktuelle jobbene, ha helse til å kunne gjennomføre opplæringen og stå i ønsket jobb, være motivert for et relativt langt og krevende opplæringsløp og ikke ha utfordringer med rus.

De fleste Prepp-deltakerne vil passe inn i Navs kvalifiseringsprogram, som bidar til økonomisk trygghet og forutsigbarhet.