Liedutvalget har overlevert sin hovedinnstilling (NOU 2019:25) til Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner denne uka.

- Nå er det videregående sin tur, sa Sanner da ha fikk overlevert utvalgets innstilling. - Flere ungdom som fullfører videregående opplæring og et utvidet tilbud til voksne som trenger enten kvalifisering eller rekvalifisering på videregående nivå gir en stor samfunnsøkonomisk gevinst, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, som er fornøyd med at statsråden signaliserte at videregående opplæring nå skal settes på dagsorden.

Foreslår rett til å fullføre videregående opplæring

Utvalget foreslår å utvide retten til videregående opplæring fra dagens rett til tre års opplæring til en rett til å fullføre med studie- eller yrkeskompetanse.
KS er glad for at utvalget presiserer at kravene til sluttkompetanse ikke skal senkes for å få flere til å fullføre videregående opplæring. Utvalget har foreslått en rekke tiltak for å gi elever og lærlinger et bedre grunnlag for å mestre opplæringen. Utformingen av fremtidens videregående opplæring skal være tilpasset at elevene/lærlingene har ulike forutsetninger. Noen trenger lenger tid, mens andre trenger kortere tid for å nå det nødvendige kvalifikasjonsnivået.

Fornøyd med satsing på kvalifisering av voksne

- KS er meget fornøyd med at utvalget har tatt samfunnets behov for kvalifisering av voksne på alvor, sier Helgesen. - Arbeidslivet har et økt behov for kompetanse på videregående nivå. Det er fortsatt mange voksne som ikke har gjennomført videregående opplæring. I tillegg er det mange som har en kompetanse som ikke tilfredsstiller dagens og fremtidens krav i arbeidslivet.

Utvalget foreslår blant annet at voksne som ikke har en videregående kompetanse, skal få muligheten til å ta dette. Videre foreslår utvalget at voksne som av ulike grunner har behov for et fagbrev skal få rett til opplæring, selv om de har et fagbrev eller generell studiekompetanse fra før. Utvalget foreslår også at opplæringen også for voksne skal bli mer treffsikker.

Ved overleveringen sa statsråd Sanner at tiltakene vil medføre økte kostnader, men at kostnadene ved å akseptere at én av fire elever dropper ut av videregående, er langt større.

NOU-en legges ut på høring over nyttår, og våren 2021 vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om videregående opplæring.

Lenkeblokk Icon Les rapporten fra Liedutvalget her