Saken er nå tatt opp i Stortingets spørretime, der Kultur- og likestillingsministeren viser til at kommunale kulturhus og kinoer skal kompenseres gjennom de generelle rammebevilgningene til kommunesektoren.

Regjeringen har lagt til grunn at kommunesektoren skal kompenseres for alle nødvendige ekstrakostnader og inntektstap i forbindelse med pandemien. KS er involvert i arbeidet med å beregne kostnadene. Så langt er det bevilget kompensasjon både gjennom rammetilskuddet, skjønnstilskudd og over andre øremerkede ordninger til kommunesektoren.

Kompensasjonsordningen for arrangører på kulturfeltet omfatter også kommunale institusjoner som har hoveddelen av sine inntekter i markedet. En rekke kommunale kulturhus og kinoer har mottatt støtte gjennom ordningen. Kulturrådet har etter at støtte er tildelt vurdert at kommunale foretak likevel faller utenfor ordningen og disse har derfor fått tilbakebetalingskrav. KS mener at denne nytolkningen ikke nødvendigvis er riktig og uansett ikke bør ramme kulturtilbudet på små og store deler i hele landet. Kulturlivet er allerede hardt rammet, og tilbakebetalingskravene forverrer situasjonen. Fordi disse kulturinstitusjonene fikk tildelt støtte i utgangspunktet, ble ikke nødvendigvis disse tapene meldt inn til kommunene. De konkrete sakene er nå til klagebehandling i et eget klageorgan.

Den 10. februar tok Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) opp saken i stortingets spørretime. I sitt svar peker kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) på at tap i kommunale kulturinstitusjoner må omfattes av den generelle kompensasjonsordningen over kommunenes rammetilskudd.
Se spørsmål og svar på stortinget.no.

KS vil oppfordre kommunene til å melde inn tap også på kultursektoren, som grunnlag for beregningen av kompensasjonen til sektoren.