I møte med landets fylkeskultursjefer 5. juni, opplyste Kultur- og likestillingsminister Abid Raja at den faste fordelingsnøkkelen mellom stat og fylker, som har regulert ansvaret for tilskudd til kulturinstitusjonene, nå tas bort. I kjølvannet av dette ba KS om et møte, hvor formålet var å avklare hvordan vi fremover kan styrke dialogen mellom tilskuddsgiverne. Møtet ble avholdt denne uken.

Tett og strukturert dialog mener KS er viktig for å skape forutsigbarhet for både institusjonene og tilskuddgiverne, for å unngå lite samkjørte styringssignaler, og for å realisere kulturmeldingens intensjon om en nasjonal kulturpolitikk som summen av lokal, regional og statlig politikk.

Det er et gjensidig ønske fra KS og KUD om å styrke dialogen. Dette er også i tråd med kulturmeldingens intensjoner. Da regionreformen på kulturfeltet ble skrinlagt, ble behovet for dialog ytterligere aktualisert, og forsterket. Det er viktig at vi opprettholder det regionale politiske engasjementet og eierskapet til feltet, og da må arenaer for utvikling og iverksetting en av en felles nasjonal kulturpolitikk prioriteres.