Den statlige fagetaten Kulturtanken oppfordrer nå kommuner til å søke om tilskudd til å utvikle modeller for å inkludere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

Kommuner kan søke om inntil 300.000 kroner. Ny frist er 1. oktober. 

Det er satt av 4 millioner kroner til slike pilotprosjekter i statsbudsjettet for 2022. Like mye ble satt av i fjor, da 15 kommuner fikk tilskudd.

Les mer og søk her

Bedre koordinering

Pilotprosjektet er en oppfølging av stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur (Meld. St. 18 (2020-2021)). Målet er å bidra til en bedre koordinert lokal kultursektor, hvor aktørene samarbeider mer og det blir utviklet gode møteplasser for deltakelse og inkludering.

Et godt virkemiddel for å nå målet er å inkludere barne- og ungdomskultur i planprosesser. Det setter barne- og ungdomskultur på den lokalpolitiske dagsordenen og gir den mer oppmerksomhet i lokalsamfunnet.

I stortingsmeldingen trekkes spesielt kulturskolen fram som viktige i dette arbeidet.

Pilotkommunene må dele kunnskap og erfaringer de gjør seg i prosjektet med andre kommuner. Det skal Kulturtanken legge til rette for sammen med KS, Norsk Kulturforum (NOKU) og Norsk Kulturskoleråd.