KS og Norsk kulturskoleråd har siden 2019 samarbeidet om prosjektet Fremtidens kulturskole. Formålet er å utvikle kulturskolens rolle som aktør i lokalsamfunnet og i kommunens tjenestetilbud.  

Kunnskapsgrunnlaget som ble lagt i første fase ble oppsummert i rapporten «På vei mot Fremtidens kulturskole» (januar 2021).

– Rapporten anbefalte å gå videre med å fokusere på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i samfunnet og i det kommunale tjenestetilbudet, sier prosjektleder Torkel Øien, som er rådgiver både i KS og Norsk kulturskoleråd.

Det krever samskaping som involverer ulike sektorer i kommunen, administrasjon og politikere, barn og unge selv og andre aktører i lokalsamfunnet.

Se filmen om Fremtidens kulturskole, eller Kulturskolen 3.0, her:

15 pilotkommuner

I år har 15 pilotkommuner fulgt opp rapporten i praktisk arbeid, i prosjektet som er blitt kalt «Kulturskole 3.0 – kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune». De deltar denne uka på den fjerde av seks samlinger for å utveksle erfaringer.

De 15 kommunene som er med er: Asker, Bodø, Gjesdal, Høyanger, Inderøy, Lillestrøm, Målselv, Nes, Porsgrunn, Steinkjer, Stjørdal, Stranda, Sunnfjord, Ullensvang og Ås.

Til samlingen er det laget en underveisrapport.

Lenkeblokk Icon Underveisrapport Fremtidens kulturskole

Lillestrøm

I Lillestrøm har pilotprosjektet arbeidet med elevmedvirkning, for å undersøke hvordan kulturskolen og skolen kan samarbeide tettere. Prosjektleder ved kulturskolen har involvert og fått innspill fra elevene ved kommunens største grunnskole. Frogner skole har nesten 1.000 elever og rundt 150 av dem er også elever på kulturskolen. Elevrådet har vært samarbeidspartner, og de tillitsvalgte her har tatt det ut i sine klasser.

Det er blitt gjennomført en undersøkelse blant elevene, hvor de har svart på spørsmål som:

  • Om vi skulle hatt kulturskoleundervisning i skoletiden, hvilket fag ville du valgt?
  • Er det noen fag kulturskolen og Frogner skole ikke har som du skulle ønske vi hadde?
  • Hva ønsker dere at kulturskolen og Frogner skole skal samarbeide om (f.eks. opplegg i friminutt, musikkprosjekter, teater, dans, kunst, konserter osv.)

Svarene ga mye nyttig kunnskap om elevenes ønsker – selv om en del av dem gikk ut over kulturskolens tilbud og inn på tilbud fra frivillige lag og foreninger og kommersielle aktører.

Gjesdal

I Gjesdal er det allerede et samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen, spesielt gjennom friminuttaktiviteteter, temadager og en festivaluke. De samarbeider også om kultur valgfag, med delte lærerressurser mellom ungdomsskolen og kulturskolen.

Gjesdal kulturskole har som mål å være ressurssenter for kunst og kultur i hele kommunen. Voksne kan søke på individuelle tilbud, det jobbes med tilbud til pensjonister og den samarbeider med andre tjenester som PPT, barnevern, helsestasjon for å gjøre kulturskolen kjent og tilgjengelig for alle innbyggere.  

Kulturskolen er inne i barnehagene, og målet er å gi et gratis kunstfaglig breddetilbud til alle 5-åringer gjennom et helt år. Alle skal bli kjent med kulturskolens tilbud, uavhengig av foreldrenes inntekt og bakgrunn. Kulturskolen i Gjesdal skal utjevne forskjeller og fremme inkludering, og har derfor et antall friplasser hvert år.

Anbefalinger

Innen utgangen av året skal prosjektet oppsummere erfaringer, både fra pilotkommunene og prosjektet som helhet, og gi noen anbefalinger for videre arbeid med Fremtidens kulturskole.

I 2023 skal prosjektet også dele sine erfaringer og anbefalinger med andre kommuner. I hvilken form det skal skje er ikke avgjort ennå.