Prosjektet «Fremtidens kulturskole» – som KS og Norsk kulturskoleråd samarbeider om – har pågått i ett års tid. Nå foreligger det en underveisrapport og et notat om Kulturskole 3.0 – noen tanker om og noen kjennetegn på en kulturskole for fremtiden.

- Målet nå er, sammen med ulike kommuner, å finne gode og relevante måter å benytte materialet på, så det kan styrke kommunesektoren generelt og kulturskolene spesielt, sier Kristin Holm Jensen,  avdelingsdirektør for Kultur og utdanning i KS.

Ulike kommuner som deltagere

Det var syv kommuner som deltok på verkstedet: Bremanger, Larvik, Porsgrunn, Stord, Sunndal, Sunnfjord og Sømna. I tillegg var det med noen observatører fra kommunene, ansatte i KS og Norsk kulturskoleråd. KS-konsulent ledet dagen.

Hvordan ser det ut i fremtiden – og hvordan kan kulturskolen være med og prege utviklingsarbeidet i offentlig sektor? Hvilke forutsetninger legger kommunene til grunn for at kulturskolen skal få en rolle basert på tankesettet i kommune 3.0/kulturskole 3.0?

Noen av poengene som ble løftet frem av kommunene var: 

  • Kulturskolen må i større grad løftes som et ressurssenter som har kompetanse som kan brukes i alle sektorer, og i livsløpsfasetenkning.
  • Innbyggere/elever må involveres mer i utforming av kulturskolens rolle, og få en mer aktiv rolle i kulturskolens utvikling av tilbud og virke.
  • Kultur må tenkes i alle områder i kommunen, planarbeid og utviklingsarbeid (på samme måte som folkehelseperspektivet).

- Prosjektet håper å benytte kunnskapsgunnlaget inn i et pilotprosjekt, for blant annet å se nærmere på hvordan kulturskolen kan være en viktig faktor for hele oppvekstfeltet og barn og unge – samtidig som den har kraft og betydning for hele livsløpet, sier prosjektleder Torkel Øien.

Innovasjon, samskaping og bærekraft

Det er mange begreper å henge utviklingsarbeidet i offentlig sektor og samfunnsutviklingen på. Kommunene som deltok hadde mye på hjertet og mange gode innspill til hvordan de kan jobbe godt til beste for eget lokalsamfunn og egne innbyggere, med kulturskolen som drivkraft og utviklingsaktør. Innovasjon, samskaping og bærekraft binder mange av innspillene sammen, og sammenfatter mye av det som kommunene snakket om, i smått og stort.

Hensikten med verksted

Verkstedet hadde blant annet som mål å få frem hva som skal til for å motivere til deltagelse i et spennende utviklingsprosjekt på kulturskolefeltet. Hva vil trigge kommunene til å delta? Som grunnlag for dialog og diskusjon var det også et mål å bidra til en felles forståelse rundt begrepene kommune 3.0 og kulturskole 3.0

Det var mange ulike roller fra de ulike kommunene representert: ordfører, kulturskoleleder, kommunalsjefer, utvalgsledere, skoleledere, biblioteksjef, kultursjef, representanter for frivilligheten. Listen er lang, med ca. 40 deltagere totalt. De var invitert inn til å skissere rammer for et prosjekt som vil løfte frem kulturskolens ambisjoner og muligheter i en ny kommunehverdag - i en helhetlig utvikling av kommunal sektor.

Helhetlig samfunnsutvikling

Arbeidet i prosjektet, tar noen perspektiver som gjelder helhetlig utvikling i kommunal sektor, samskapingskommunen og bærekraftsperspektiver, samt å sette brukeren i sentrum inn i det konkrete. Prosjektet vil gjerne være en pådriver og utvikler av tankesett, metode og kultur gjennom arbeidet med kulturskole 3.0, inn arbeidet med kommune 3.0.

 Les mer om bakgrunnen for verkstedet her