Hovedstyret behandlet saken Kultur for framtida i sitt møte 22. juni, og fattet følgende vedtak:

1) KS legger til grunn at det et er en dualisme mellom kunstens og kulturens egenverdi og den sentrale rolle kultur spiller i lokal og regional samfunnsutvikling.

2) Som interessepolitisk aktør på kulturfeltet vil KS:

  • Løfte fram lokal og regional kulturpolitikk som en sentral del av den nasjonale kulturpolitikken, hvor nasjonal kulturpolitikk er summen av den lokale, regionale og statlige politikken.
  • Bidra til å se kulturfeltet, kulturskolene og bibliotekene som en del av en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon, og skape økt forståelse for kunstens og kulturens betydning i den helhetlige samfunnsutviklingen.

      Som utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner på kulturfeltet vil KS:

  • Fremme kunnskapsbygging og kompetansedeling, med særlig vekt på koordinering og samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og stat.
  • Styrke forutsetningene for god lokaldemokratisk involvering i utviklingen av kulturskolene og bibliotekene.

3) KS styrker organisasjonen på kulturfeltet ved å tilsette kulturfaglig kapasitet i organisasjonen.

  • For å integrere kulturfeltet i KS bedre, legges det til rette for kompetanseutvikling og nettverk for/blant medlemmene, tilsvarende ordninger på andre fagfelt.

Felles kultursatsing
KS og Norsk kulturskoleråd i Nord-Trøndelag tok høsten 2015 initiativ til et regionalt samarbeid om utvikling av kulturskolen og kulturskoleeierskapet. På bakgrunn av dette initiativet satte KS i gang en toårig felles kultursatsing i samarbeid med Norsk kulturskoleråd fra høsten 2016.

I styringsgruppen for prosjektet har også Norsk Kulturforum (NOKU) vært representert med en observatør.

Parallelt med at kulturprosjektet ble etablert, vedtok Landstinget i 2016 at KS skal styrke sin organisasjon på kulturfeltet. Prosjektet Oppspill ble deretter etablert for å kartlegge og identifisere kommuners og fylkeskommuners behov på kulturfeltet. På denne måten ønsket man å foreta godt forankrede prioriteringer i KS’ videre arbeid med kultur som interessepolitisk område. Prosjektet skulle bidra til å sette kulturskolene og kulturfeltet generelt inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon, samt bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS, regionalt og nasjonalt.

Dette resulterte i medlemsdialogen Kultur for framtida. Medlemsdialogen har vært gjennomført i tolv fylkesstyrer, fire rådmannsutvalg på fylkesnivå, og i KS Storbynettverk med ordførerne i de syv største kommunene. I tillegg har det vært dialog på elleve konferanser og vi har mottatt 30 innspill digitalt.

Medlemsdialogen har hatt tre hovedtema:

  • Utfordringer og muligheter
  • Helt innafor
  • Kulturskolenes plass i den lokale kulturelle grunnmuren

Medlemsdialogen har gitt entydig positive tilbakemeldinger knyttet til KS’ engasjement på kulturfeltet. Styringsgruppen har nå ved avslutning av prosjektperioden avgitt sin egen rapport med anbefalinger. Denne vil bli offentliggjort innen kort tid.

På Arendalsuka i august inviterer vi til debatt om hvem som er best på kultur - kommunene eller staten? Velkommen torsdag 16/8 kl. 18:00 - 20:00.