Med dette grunnlaget, kan KS i større grad være proaktive og sette dagsorden på vegne av våre medlemmer, også på kulturfeltet
Line Anni Solbakken, spesialrådgiver i KS

– For å kunne stå støtt i videre prioriteringer, både interessepolitisk og som utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner, er det viktig at KS nå bygger et solid fundament for sin innsats, sier spesialrådgiver i KS Line Anni Solbakken.

Strategien omfatter blant annet bygging av gode interessepolitiske relasjoner, bygging av nettverk, klarering av ståsted i prinsipielle kulturpolitiske saker og ikke minst utvikling av et styrket kunnskapsgrunnlag.

Lenkeblokk Icon Strategi og tiltaksplan - Hvordan kan KS jobbe interessepolitisk og som utviklingspartner på kulturfeltet?

KS’ overordnete mål

Strategien beskriver kommunesektorens rammebetingelser på kulturfeltet, og hvordan de kan påvirkes og bedres. De tre overordnede målene for KS sin videre innsats er:

  1. Det lokaldemokratiske handlingsrommet på kulturfeltet må styrkes, slik at lokal og regional kulturpolitikk blir en viktigere del av den nasjonale kulturpolitikken.
  2. Kulturfeltets verdi som samfunns- og politikkområde må synliggjøres, med vekt på hvordan kultur bidrar til bærekraft, demokrati og ytringsfrihet, inkludering og mangfold, god oppvekst og gode liv.
  3. Kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for beslutninger i det videre arbeid med kulturfeltet må styrkes, ny kunnskap må utvikles, og eksisterende kunnskapsgrunnlag må kvalitetssikres.

Disse målene er basert på medlemsdialogen «Kultur for framtida», og forankret i overordnede prioriteringer og planer i KS.

Hele kommunens virksomhet

Strategien rammer inn kulturfeltet som interessepolitisk område for KS, med grunnlag i kulturutredningen fra 2014, kulturmeldingen fra 2019 og KS’ egne vedtak og medlemsdialog.

Kulturfeltet omfatter en rekke ulike fagområder. Det kan grovt sett deles i to: Kunstnerisk virksomhet og kulturarv. Det er en arena for frie ytringer gjennom musikk, scenekunst, visuelle kunstarter, litteratur, film, tv, video og dataspill. Det ivaretar også vår felles hukommelse gjennom bibliotek, arkiv, museum og kulturminnevern. Kulturfeltet angår hele befolkningen fra vugge til grav.

Kulturfeltet omfatter alle de fire rollene kommunesektoren har – som demokratisk aktør, tjenesteleverandør, samfunnsutvikler og myndighetsutøver.

– Kultur har en sterk egenverdi, og gir samtidig store og vidtspennende samfunnseffekter. KS legger til grunn en dualisme mellom disse verdiene i sitt arbeid, sier Solbakken.

Tiltak

Blant tiltakene i strategien, for å nå de tre hovedmålene, er:

  • Innlede fast dialog med kulturdepartementet og relevante underliggende etater.
  • Utvikle veiledere og refleksjonshefter om å utvikle lokal kulturpolitikk.
  • Opprette et eget nasjonalt kulturnettverk i KS.
  • Kartlegge hva medlemmene mener det er behov for mer kunnskap om og ta initiativ til FoU-prosjekter.