KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om felles kultursatsing; Kulturprosjektet Oppspill. KS’ landsting vedtok i 2016 at KS skal styrke sin organisasjon innen kultur. Prosjektet har derfor lagt stor vekt på å kartlegge og identifisere kommuner og fylkeskommuners behov på kulturfeltet. På denne måten vil KS kunne foreta godt forankrede prioriteringer knyttet til sitt videre arbeid med kultur som interessepolitisk område.  Prosjektet skulle også bidra til å sette kulturskolene og kulturfeltet generelt inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon, i tillegg til å bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS.

Et av innsatsområdene i kulturprosjektet har vært å legge til rette for og gjennomføre en systematisk kartlegging blant kommuner og fylkeskommuner. Dette har resultert i medlemsdialogen «Kultur for framtida».Medlemsdialogen har vært gjennomført i tolv fylkesstyrer, fire rådmannsutvalg på fylkesnivå, samt i KS Storbynettverk (ordførere i de syv største kommunene). Det har i tillegg vært tema på flere konferanser. Totalt har det kommet inn 30 skriftlige innspill.

Medlemsdialogen har hatt tre hovedtema:

  • Utfordringer og muligheter for kulturfeltet i et samfunnsutviklingsperspektiv
  • Helt innafor – om et inkluderende kulturliv
  • Kulturskolenes plass i den lokale kulturelle grunnmuren

Innspillene til prosjektet understøttet at KS bør styrke sin organisasjon på kulturfeltet. Medlemsdialogen gir entydig positive tilbakemeldinger knyttet til KS’ engasjement. I innspillene understrekes kunsten og kulturens egenverdi og den sentrale plass kultur har i lokal og regional samfunnsutvikling.

Et avgjørende innsatsområde i en framtidig kultursatsing vil være å styrke den lokaldemokratiske innflytelsen i den nasjonale kulturpolitikken. Dette vil kreve et samarbeid basert på tillit mellom:

  • sentrale myndigheter og kommunesektoren
  • fagadministrasjon og politikk
  • kultursektor og kommunesektor

Nasjonal kulturpolitikk som summen av lokal, regional og statlig kulturpolitikk står ikke i et motsetningsforhold til å utvikle felles nasjonale ambisjoner på kulturfeltet. Snarere tvert imot. En helhetlig nasjonal kulturpolitikk vil kreve strukturert dialog og samhandling mellom alle tre nivå. Nasjonale rammer og ambisjoner må utvikles nedenfra og opp. Kulturdepartementet vil fortsatt inneha et overordnet ansvar for den nasjonale kulturpolitikken.