Kulturdepartementet har nå utlyst 4 millioner kroner til pilotprosjekter som utvikler modeller for samarbeid og samskaping der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging.

Alle kommuner kan søke om midler innen 11. oktober. Prosjektperioden er 2022.

Les mer om søknad her

Pilotforsøkene er en oppfølging av stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur som regjeringen la fram i mars (Meld. St. 18 (2020-2021)). KS har gitt innspill til hvordan pilotene bør innrettes, sammen med Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum (NOKU).

Barn og unge i planprosesser
– Med disse midlene vil flere få muligheten til å utvikle gode modeller for samarbeid og samhandling, som kan bidra til å gi barn og unge gode opplevelser og møteplasser for deltakelse og inkludering, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) på Kulturtankens nettsider. 

Å styrke planverket er et virkemiddel for å nå målet om en bedre koordinert lokal kultursektor – med reell innflytelse for barn og unge.

Kunnskapsdeling
De kommunene som blir piloter, må dele kunnskapen de utvikler og erfaringene de gjør med andre kommuner. Det kan skje på konferanser og andre delingsarenaer, som Kulturtanken, KS og andre involverte aktører vil legge til rette for.