-Vi håper at dette betyr at  barn og unges stemmer i større grad vil høres i når politikk skal utformes. Håpet er at dette også vil bety noe for KS´ medlemmer. At det inspirerer til engasjement med brukerinvolvering i lokal politikkutforming - og medvirkning - både i lovpålagte sammenhenger og der det ikke er lovpålagt, sier Torkel Øien i KS.

Mange kommuner og regioner er godt i gang med arbeidet med å inkludere barn og unge i samfunnsutviklingen. Samtidig er det et stort uutnyttet potensial, hvor alle aktører helt klart kan bli bedre, mener KS. Kommunesektoren oppfordres til medvirkning og samskaping, både gjennom nasjonale føringer, dokumenter og gjennom arbeidet til KS. I arbeidet som interessepolitisk aktør og som utviklingsaktør uttrykkes det klare forventninger om at barn og unge skal høres og lyttes til.

Medvirkning og lokal utvikling

Hvordan skal vi sammen, på alle nivåer i forvaltningen, bidra til å engasjere oss for fremtidens utfordringer og bidra til medvirkningsengasjement hos dem som skal drive samfunnet? - Samfunnsansvarlige innbyggere, som deltar aktivt i lokalsamfunnsutviklingen, er avgjørende for kvalitet og treffsikkerhet i tjenestetilbudene i kommunesektoren, sier Torkel Øien i KS.

Med sin nærhet til innbyggerne, har lokale og regionale myndigheter gode forutsetninger for å spille på lag med den positive kraften som ligger i å engasjere og samspille med lokalsamfunnet.

Hvordan vil for eksempel kommunesektoren involvere ungdomsråd (nå lovpålagt) i lokal, regional og nasjonal politikkutforming? BUSK er et eksempel på en slik medvirkningsprosess, hvor barn og unge er tatt med på råd.

Barn og unge med 23 gode råd til kulturministeren

I forarbeidene til den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur har barn og unge blitt spurt til råds. Resultatene er samlet i rapporten "Barn og unges stemmer – kunst og kultur" (BUSK) som blant annet inneholder 23 konkrete tiltak. Innspillene har kommet fra rundt 1000 barn og unge over hele landet. Involveringen av barn og unge har foregått i samarbeid mellom mange ulike aktører. Les mer her.