De som er elever i dag lever livene sine i globale, mobile og mangfoldige samfunn. Etter noen år i utdanningssystemet skal de inn i et arbeidsliv fullt av hyppige endringer - kanskje til og med i en jobb som ennå ikke finnes. Mange har derfor spurt seg om barnehage og skole vektlegger den rette kompetansen? KS tror at hvis utdanningen skal løse framtidas utfordringer, må vi satse på den aktive, kritiske og kreative eleven som sammen med andre tar ansvar. 

Dette er viktig når vi bygger det nye læreplanverket. Det får betydning for lærernes praksis og for ledernes prioriteringer. Det får betydning for kommunenes aktive utøvelse av sitt ansvar for barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet. 

Kommunene bør sette seg inn i ny læreplan
Kjerneelementene, det viktigste i fagene, er nå fastsatt - sammen med retningslinjer for læreplangruppene som skal utarbeide de endelige læreplanene. Disse retningslinjene er nyttige å lese for skoler og kommuner som har lyst til å få bedre innsikt i hva som kommer i 2020.

I retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for fag i LK20 og LK20S står det skrevet at «Opplæringens verdigrunnlag skal prege dybdelæringsprosesser slik at elevene utvikler gode holdninger og dømmekraft og evnene til refleksjon og kritisk tenkning og til å foreta etiske vurderinger».

KS vil oppfordre kommuner og skoler til å drøfte hvordan verdier og prinsipper i overordnet del kan gjennomsyre skolehverdagen. Overordnet del vil både få innvirkning på elevenes læringsarbeid og på lærernes samarbeid i profesjonsfellesskapet.

Utvikler nye ressurser til skolene
Utdanningsdirektoratet er i ferd med å utvikle mange ressurser til bruk i skolene, både før læreplanene er på plass, men ikke minst for våren 2020 når første år med nye læreplaner skal planlegges. De nye læreplanene kan bare få betydning dersom lærerne tar dem i bruk og får eierforhold til dem.  

Dialogkonferanse 22. oktober
Utdanningsdirektoratet vil i samarbeid med KS og de andre partene som deltar i fagfornyelsen arrangere en dialogkonferanse for regionalt nivå 22. oktober. Her vil mange ressurser presenteres. Regionalt nivå melder seg på via sin organisasjon.

Historikk
KS har deltatt aktivt i arbeids- og referansegrupper for å bidra til at elevene får en opplæring som ruster dem for framtida.

Her er en oversikt over arbeidet med den nye læreplanen:

2014-2015: Utvalg nedsatt og KS medlemsdialog
Staten satte ned et utvalg ledet av Sten Ludvigsen som ga sine innstillinger om framtidas skole i 2014 og 2015. KS gjennomførte en medlemsdialog om framtidas kompetanse for å få innspill fra kommunene. 

2015 – 2016: Stortingsmelding om fagfornyelsen
stortingsmeldingen Meld. St 28 (2015 – 2016) Fag- Fornying – Forståelsefulgte regjeringen opp signalene fra Ludvigsen-utvalget, blant annet ved å vektlegge både dybdelæring og tverrfaglighet. 

2016: Stortinget leverer sin innstilling
Stortinget leverte innstilling til stortingsmeldingen i oktober 2016. De forsterket budskapet om den brede kompetansen i flere vedtak, blant annet ved å sørge for at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vektlegges og inkluderes i fornyelsen av fag- og læreplanarbeidet.  

2017: Overordnet del av læreplanen fastsatt
Ny overordnet del ble fastsatt høsten 2017, men skal ikke iverksettes før de nye læreplanene er klare. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper som grunnopplæringen skal bygge på.

2017 – 2018: KS FOU om pedagogisk entreprenørskap
KS har gjennomført et FOU- prosjekt sammen med Høgskolen på Vestlandet og Østlandsforskning for å få mer kunnskap om hvordan jobbe med entreprenørskap i skolen. Forskerne legger stor vekt på kreativitet som en viktig del av den omstillingsevnen elevene vil ha behov for i framtida. 

Juni 2018: Kjerneelementer fastsatt
I skoleåret 2017 – 2018 har grupper nedsatt av Utdanningsdirektoratet jobbet for å definere hva som er kjernekompetansen i det enkelte fag. KS og de andre partene som er engasjert i fagfornyelsen har oppfordret til samskaping om læreplanutviklingen. 

Education 2030
Norge er helt på linje med store deler av verden i vektleggingen av kreativitet, kritisk forståelse, samarbeid, dybdelæring - av mange kalt kompetanse for det 21. århundre. KS har deltatt i et OECD- prosjekt Education 2030 som har utviklet et rammeverk for framtidas kompetanse.