Norske lærere sier i alle undersøkelsene fra at de trives godt i yrket og har gode relasjoner til elevene. Her utmerker norske lærere seg.
Erling Lien Barlindhaug

Det vil publiseres egne rapporter på profesjonsfelleskapet i mars 2020.

OECDs lærerundersøkelse TALIS publiseres for tredje gang.  Undersøkelsen er tidligere gjennomført i 2008 og 2013. Det er i hovedsak lærere og skoleledelse på ungdomstrinnet som besvarer undersøkelsen.  Antall land som deltar i studien har økt gradvis fra 23 land, til 48 land. Norge har deltatt alle tre gangene. Dette gir grunnlag for å undersøke trender i datamaterialet . Flere resultater fra studien publiseres i mars.

Du finner den norske kortrapporten mer informasjon om TALIS og resultater her:

Lærerne trives på jobb

Norske lærere har i alle tre undersøkelsene meldt fra om stor trivsel i yrket og gode relasjoner til elevene.
- Her utmerker norske lærere seg, og det er veldig gledelig, sier Erling Lien Barlindhaug. I 2008 rapporterte lærerne om mye uro i klasserommet, men denne situasjonen har gradvis endret seg. Mange skoler har satset på kompetanseutvikling i klasseledelse, og det ser ut til å gi resultater. I mange andre land ser man en negativ utvikling på dette området.

Vurderingspraksisen har blitt bedre

Lærerne gir også uttrykk for en mer læringsfremmende vurderingspraksis. Flere involverer elevene i vurderingsarbeidet og flere gir skriftlig vurdering, noe som løftes opp som positivt. Dette er verdt å merke seg når krav til skriftlig vurdering er tatt bort.

Behov for mer kunnskap om undervisning av elever med særlige opplæringsbehov

I 2013 meldte norske lærere at de opplever lav mestring i å hjelpe elever med lav skolemotivasjon. Her utmerker norske lærere seg, og dette er ikke blitt bedre. Kun 30 prosent har tro på at de kan hjelpe elever med lav interesse for skolearbeidet. Dette er et alvorlig funn som krever stor oppmerksomhet framover. Til høsten kommer regjeringen med en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

- Vi må se nærmere på hvordan de mest utsatte elevene skal få oppleve inkluderende fellesskap. Det krever tverrfaglig innsats slik at også lærere får hjelp til å hanskes med utfordringer de ikke selv føler at de mestrer. Dette fordrer tverrfaglig innsats på alle nivå og utvikling av profesjonsfelleskapene, sier Erling Lien Barlindhaug.