Ti år etter at Kunnskapsløftet ble innført, behandlet Stortinget denne uken skolemeldingen «Fag – fordypning – forståelse». Denne skal fornye Kunnskapsløftet og bygger på Ludvigsen-utvalgets rapport «Fremtidens skole» fra 2015.  Hovedgrep i meldingen er at læreplanen skal fornyes for å gi bedre rom for dybdelæring og forståelse.

Viser til KS
Stortinget viser til høringsuttalelsen fra KS i sin innstilling: «Vi ser at kompetanser som innovasjon og kreativitet er veldig lite omtalt i meldingen og er bekymret for om regjeringen tar samfunnets omstillingsbehov alvorlig nok. Dette er en kompetanse som må oppøves i utdanningen, helt fra barnehage, gjennom utdanningsløpet og ut i arbeid».

KS er særlig fornøyd med at KUF-komiteen på Stortinget understreker at det er nødvendig at skolen, gjennom systematisk arbeid med entreprenørskap, bidrar til å utvikle elevenes innovasjonskompetanse. Den ber derfor regjeringen om å sørge for at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vektlegges og inkluderes i fornyelsen av fag- og læreplanarbeidet.

Kompetanse for framtida
KS mener at dette er en viktig seier for alle som er opptatt av at elevene utvikler en kompetanse for framtida. Gjennom pedagogisk entreprenørskap oppøver elevene mange sider ved den brede kompetansen som formålet uttrykker. Her utvikles elevenes indre foretaksomhet som også kan beskrives som kreativitet, nytenkning, mot, fleksibilitet, risikovilje, selvtillit, selvinnsikt og utholdenhet. Kompetanser som også etterspørres når framtidas samfunn beskrives.

Må sikre bred kompetanse
Stortinget ber regjeringen vurdere en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet. KS er enig i at det er behov for en slik gjennomgang, først og fremst for å sikre at den brede kompetansen får oppmerksomhet i det viktige lokale kvalitetsarbeidet som både lærere, skoleledere og skoleeiere må være en del av. Gjennom dialog om skolens brede samfunnsmandat bygger man innsikt, forståelse og tillit om skolehverdagens komplekse virkelighet.