Skolesjefen i Færder fremhever at det er viktig for nærheten og kjennskapen at det er rektor og ikke en skolesjef som fatter vedtakene, og at det gir bedre vedtak. Noen av kommunene fremhever at lærernormen kan få uønskede konsekvenser for PPT, fordi den innebærer at det er en økt risiko for at det vil være økt insitament for flere vedtak, litt tilbake mot "penger følger vedtakene".

Lørenskog kommune har hatt en tildelingsmodell basert på elevtall, i kombinasjon med behovskriterier for spesialundervisning og særskilt norsk. I satsingen på bedre tilpasset opplæring ble det lagt som en grunnleggende premiss at skoler som reduserte spesialundervisningen, skulle få beholde de frigjorte ressursene til tilpasset opplæring. Med lærernormen kan dette bli en utfordring i og med at normen kun forholder seg til undervisningstimer til ordinær undervisning. Med en slik norm, gruppestørrelse 2, kan skolene få et insitament til å øke spesialundervisningen siden dette da må dekkes av ressurser ut over hva de får til å dekke lærernormen.

Hvem som fatter enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelagt barnehagetilbud, avhenger av kommunens delegeringsreglement. Hvilke ressurser barnhangen får, varierer. For barnehagene i Haugesund er det for eksempel slik at det i størst grad tildeles personalressurs og veiledning, og i noen grad midler. Det er barnehagen som i samarbeid med kommunen organiserer hjelpen de tildeles.

Prioritering av ressurser

Noen av kommunene har gjort ressursmessige prioriteringer og satt av noen dedikerte ressurser til snuoperasjonen innenfor PPT som skal prioritere det systemrettede arbeidet eller som bidrar til å understøtte denne snuoperasjonen.

Færder kommune

I Færder kommune valgte for eksempel alle tjenester å avsette ressurser for å øke andelen PPT-rådgivere. PPT fikk en ekstra stilling gjennom 2018 for å skape handlingsrom for både å få ned  antall enkeltsaker som ikke var ferdig utredet, og samtidig kunne jobbe mer systemrettet med økt tilstedeværelse i skoler og barnehager. Per dags dato får også barnehagen tildelt midler til ekstra assistentstøtte for barn/barnegrupper som trenger støtte. Dette blir tildelt etter en ressurssamtale på våren. Kommunen skal se på en ordning der man fordeler også disse midlene slik at alle ressurser ligger ute i barnehagene.  

Færder kommune valgte også for et år siden å ansette spesialpedagoger i alle barnehager, da de så at det var en del barnehager som oppdaget mange barn de fikk fundering eller bekymring rundt, mens andre oppdaget færre, og dette så ut til å skyldes ulik praksis. Kommunen ønsket en likere praksis på tvers av barnehagene. Tidligere fikk barnehagene kun spesialpedagog på timeantall, men nå kan de jobbe mye mer forebyggende og mer med tidlig innsats. Spesialpedagoger i barnehagen har gitt en mulighet for en ekstra ressurs som kan jobbe i grønn sone med å forebygge, og være med og tilrettelegge for den faglige utviklingen i barnehagen. Spesialpedagogene har et mandat som BTI-aktører i barnehagene.

Spesialpedagogene har sin arbeidsplass ute i barnehagene. De deltar på ulike møter i barnehagen, samt i et nettverket for alle spesialpedagogene i kommunen, som er for både private og kommunale barnehager, omtrent hver sjette uke. Nettverket drives av PPT. Noen av spesialpedagogene har delte stillinger, men alle barnehager har en spesialpedagog i en viss prosent.

Spesialpedagoger i barnehage har kostet mellom 11–12 millioner kroner. Det er helt likebehandling mellom private og kommunale barnehager. De private barnehagene ansetter sin egen spesialpedagog i den stillingsstørrelsen de har fått tildelt. Det er virksomhetsleder for barnehage som ansetter spesialpedagoger i de kommunale barnehagene. Men det er styrer i aktuell barnehage som er spesialpedagogens nærmeste leder.

Lørenskog kommune

Lørenskog kommune valgte å avsette ressurser blant lærerne til pilotprosjektet på skole "Alle lærer". De måtte stimulere økonomisk med midler og tilføre ressurser til skolene for at de skulle ha mulighet til å delta. De frigjorde tid til alle lærerne så de kunne delta og har samlet brukt et par lærerårsverk på pilotprosjektet. Assisterende PPT-leder fikk avsatt en 20 prosent-stilling til prosjektet. Utover det fikk PPT ingen ekstra ressurser, men de sparte ressurser ved å jobbe ned vedtakene. En føring i "Alle lærer" er at PPT skal øke tilstedeværelsen ute og jobbe mer systemrettet.

Lørenskog kommune vokser kraftig med over tre prosent i året. Kommunen har en sterk økning av barn med funksjonsnedsettelser som har rett til spesialpedagogisk hjelp og et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Rettigheter er sikret gjennom enkeltvedtak. For å ha tilstrekkelig kapasitet til å innfri enkeltvedtakene ble antall støtteressurser økt med ett årsverk i 2019. Lørenskog har også fått et politisk vedtak om ett ekstra årsverk til PP-rådgiverstilling som skal dedikeres førskolefeltet.