Ny nasjonal rammeplan krever lokal innsats

KS mener at verdigrunnlaget slik det er beskrevet i rammeplanen for SFO, gir gode rammer for tilbudet i SFO, både som en rettesnor for personalet som jobber der og som en ramme for hva barn skal oppleve i SFO. Verdigrunnlaget vil også bidra til at barn opplever god sammenheng i overgangen mellom barnehage og SFO, og ikke minst i den daglige overgangen mellom skole og SFO. Rammeplanen ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.05.2021 og trer i kraft allerede fra 1. august 2021. De lokale aktørene har dermed ikke fått tid til å forberede seg på hva den nye rammeplanen vil innebære og må få ro og handlingsrom til å bli kjent med planen og omsette den til lokal praksis. Et utviklingsarbeid for å utvikle kvalitet og kompetanse i SFO vil kreve tid og rom, men også engasjement og energi.

SFO-personalet er selvsagt hovedmålgruppe for rammeplanen, men også barnehage, skole og kulturskole bør ha god kjennskap til rammeplanens innhold.

Bakgrunn for rammeplanen

Da Meld. St. 6 (2019 – 2020) varslet en ny nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen som skal gjelde fra høsten 2021, ble det lagt vekt på at rammeplanen skal være basert på gjeldende rett og gi rom for lokale variasjoner. Regjeringen vil gjennom rammeplanen presisere formålet slik det er uttrykt i Opplæringsloven § 13-7. Tilbudet i SFO skal også sees i sammenheng med resten av samfunnet, og kommunen skal tilrettelegge tilbudet i samarbeid med skolen, barnehager, barnevern og andre som jobber forebyggende for barn og unge.

I 2018 ble det for første gang på 16 år gjennomført en nasjonal evaluering av SFO; Lek, læring og ikke- pedagogikk for alle. Denne evalueringen danner selvsagt et vesentlig grunnlag for arbeidet med rammeplanen. Evalueringen viser stor variasjon mellom kommunene, en variasjon som i liten grad kan forklares med pris, men heller med lokale prioriteringer. Noen kommuner har pedagogiske planer for SFO og legger vekt på læringsstøttende aktiviteter i tett sammenheng med skolens faglige arbeid, mens andre legger til rette for tilsyn preget av lek og fritidsaktiviteter. Temaer som omsorg og trygghet synes gjennomgående i de fleste kommunale planene for SFO. Evalueringen viser også at kommunene i svært liten grad bruker SFO som virkemiddel og arena for inkludering av minoritetsspråklige barn.

Kompetanse- og kvalitetsutvikling

Rammeplanen gir føringer for kvalitetsutvikling og planarbeid, et område som kommunen som arbeidsgiver og eier har ansvaret for og hvor det er nødvendig med et visst handlingsrom for å utøve god ledelse. I lys av evalueringen og at denne tjenesten ikke er vant med nasjonale rammer, kan en omtale av kvalitetsutvikling og planarbeid likevel være på sin plass. KS mener imidlertid at et kapittel om kvalitetsutvikling ikke hører hjemme i en nasjonal forskrift, men at det kan være behov for pedagogiske virkemidler på dette området.

Kap. 6 starter slik: Eier skal legge til rette for at SFO har muligheter til å planlegge og evaluere virksomheten, drive kompetanseheving og reflektere over innhold og arbeidsmåter.

KS mener at staten har bidratt med godt støttemateriell og kompetansepakker som ledere og ansatte i SFO vil ha nytte av. Støttemateriellet legger til rette for refleksjon, både individuelt og kollektivt. Utdanningsdirektoratet ber også om innspill på ytterligere støttemateriell ved behov.

Om SFO på udir.no