Videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet gir lærere muligheter for faglig påfyll og til å få formell kompetanse i fag med kompetansekrav for undervisning. Begge deler er viktige for å kunne gi elevene god opplæring.

Fristen for å oppfylle kompetansekravene for undervisning i norsk, norsk tegnspråk, samisk, matematikk og engelsk er 1. august 2025. Inneværende skoleår ble lærere som søkte videreutdanning i disse fagene, prioritert. Dette vil også gjelde for skoleåret 2021-2022. I tillegg vil søknader fra tidligere Finnmark fylke og søknader fra kommuner i oppfølgingsordningen, bli prioritert. Det er øremerket inntil 30 millioner kroner til søknader til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

Kommuner og fylkeskommuner har frist 15. mars til å godkjenne søknadene for sine lærere.  Neste skoleår kan bli utfordrende i forhold til pandemien og ettervirkninger av denne. Mange lærere og skoleledere som er slitne etter et år med mange endringer og mye usikkerhet. På grunn av omleggingen fra 4-årig til 5-årig grunnskolelærerutdanning, vil det våren 2021 uteksamineres langt færre grunnskolelærere enn i et vanlig år med de konsekvensene dette har for kommunenes tilgang til kvalifiserte lærere, inkludert vikarer.

Kompetansekravene for undervisning
Utdanningsspeilet 2020 viser at andelen lærere som underviser i kompetansekravfagene og ikke fyller kompetansekravene for undervisning, er størst i engelsk med 35 prosent. Andelen er høyest på 1.-7 trinn der 40 prosent av de som underviser inneværende skoleår mangler de studiepoengene som kreves. I matematikk er andelen 24 prosent, mens den er lavest i norsk med 17 prosent. I samisk og norsk tegnspråk er andelen lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for undervisning henholdsvis 26 og 21 prosent. Andelen lærere som mangler nok studiepoeng går sakte nedover.

Lenker til sider på udir.no:
Utdanningsspeilet 2020
Videreutdanning for lærere