KS er veldig glad for at rapporten så tydelig foreslår partnerskap som modell for videre arbeid

Helge Eide, direktør i KS

Regjeringen bør legge opp til at rapporten fra strategigruppa for BU21 sees i sammenheng med anbefalingene fra 0-24 samarbeidet, mener KS.

- KS er veldig glad for at rapporten så tydelig foreslår partnerskap som modell for videre arbeid. Det har vært vårt innspill til varig videreføring av 0–24 samarbeidet, sier direktør for samfunn, velferd og demokrati KS, Helge Eide.  

Kommunesektorens perspektiv må ivaretas i disse ulike initiativene, og vi ønsker et partnerskap for barn og unge hvor kommunesektoren ved KS går inn som en likeverdig partner sammen med de ulike departementene og andre aktører som har en aksje inn i dette, sier Eide.

En vesentlig suksessfaktor for å sikre alle barn og unge en trygg og god oppvekst er å ta utgangspunkt i barnets behov. Dette er særlig viktig, men også utfordrende når et barn har behov for hjelp fra flere tjenester. Kommunene har mulighet til å gi et helhetlig og godt tilbud til alle barn og unge, men dette krever handlingsrom og fleksibilitet til å finne nye løsninger og samarbeide med aktører utenfor egen organisasjon.

At rapporten vektlegger innovasjon og at «Nå må det skje noe!» er viktig og gir driv for handling. Det er positivt at KS nevnes som en ansvarlig aktør under noen av anbefalingene, men KS mener at det nå ikke bør nedsettes en tverrdepartemental gruppe som skal følge opp disse anbefalingene uten at kommunesektorens stemme er med. KS må med som likeverdig partner fra første stund.