Gode forbilder finnes: Flere norske fylkeskommuner kan vise til resultater når det gjelder å minske frafallet fra videregående skole. Mange lokalpolitikere har engasjement og ambisjoner for utvikling av skolen. Men det er rom for forbedringer. Rapportens tittel ”Kom nærmere!” henspiller på nødvendigheten av tettere dialog og bedre samarbeid; mellom skoleeiere, kommunal/fylkeskommunal administrasjon og skolene.

Ansvarsdialog 
Ansvarsdialogene føres på alle nivåer fra klasserom til kommunestyre. Det kan dreie seg om formelle drøftinger eller uformelle samtaler, der målet er å utveksle kunnskap og fordele ansvar. Det er vesentlig at alle nivåer uttrykker forventninger til leddet under, og at forventningene følges opp i dialog om resultater, prosesser og forutsetninger.

Politikernes ansvar
De fleste lærere og skoleledere tror skoleeier er den administrative skoleledelsen, mens det administrative og politiske nivået i all hovedsak definerer det politiske nivået som den reelle skoleeier. Hovedinntrykket er at politikerne nå er mer opptatt av skolens innhold og resultater enn tidligere. Offentliggjøring av resultatmålinger har vært en vekker for mange politikere.

Koordinerende mellomledd
FoU-prosjektet har påvist et aktivt skoleadministrativt nivå både indirekte og direkte er en viktig faktor for å utvikle, veilede og utfordre skolelederne og lærerne. Dette nivået representerer et sentralt koordinerende mellomledd som er nødvendig, gjennom å gi tilstrekkelig innsikt og kunnskap. Skolene har på sin side behov for omsetting av de politiske prioriteringene og målene til ”sitt språk”, til håndterbare problemstillinger og realistiske mål.

Profesjonsutvikling
Skolene trenger oppfølging for å iverksette politiske vedtak og mål. Skoleeier bør derfor følge opp skolelederne og lærernes profesjonsutvikling, delegere ansvar og sikre at aktørene på skolenivået er klar over sitt ansvarsområde. Det viktigste arbeidet skjer i møte mellom lærer og elev. Det er her skolens kvalitet blir skapt. Det er også her kan kvalitetsnivået måles.