KS mener selvsagt at en god lærerutdanning er viktig.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

KS har bedt om møter med stortingskomiteene på områder som er særlig viktig for KS og kommunene. Etter valget i fjor høst, er det mange nye medlemmer i komiteene.

På møtet med utdannings- og forskningskomiteen ble den akutte flyktningsituasjonen som følge av krigen i Ukraina et tema.

Styreleder Gunn Marit Helgesen innledet til samtale med komiteens medlemmer. Hun forsikret om at kommunene er klare til å ta imot flyktninger og gi barn og unge tilbud om blant annet skole og barnehage.

Helgesen og andre i KS-delegasjonen understreket at kommunene trenger handlingsrom til å finne gode og fleksible løsninger, og at det kan bli behov for å tilpasse regelverket.

Det er behov for rask godkjenning av ukrainske lærere, og lempe på krav til språk for ansatte i og barnehager, slik at flyktninger kan brukes til å jobbe her. Det er reist spørsmål om ukrainske barn og unge kan følge noe nettundervisning fra Ukraina, og dette bør vurderes nærmere, mener KS. Samtidig må hensynet til integrering ivaretas. Unntak fra fag- og timefordelingen må i så fall vurderes, mener KS.

Dagfinn Cock, kommunaldirektør for oppvekst i Lørenskog, fortalte om hvordan kommunen har snudd seg raskt rundt for å ta imot og få på plass et tilbud til ukrainske flyktninger.

Lærerkompetanse

Helgesen informerte også komiteen om KS’ syn i debatten om lærerkompetanse som pågår med Utdanningsforbundet i forkant av tariffoppgjøret.

– KS mener selvsagt at en god lærerutdanning er viktig. Vi samarbeider med staten og lærerorganisasjonene om å rekruttere og beholde gode lærere. Det er avgjørende for at kommunene skal kunne gi alle barn og unge et godt opplæringstilbud, sa Helgesen.

KS og kommunene forholder seg til opplæringslovens strenge og detaljerte krav til kompetanse for å være kvalifisert lærer. Utdanningsdirektoratets tall viser at 96 prosent av lærerne oppfyller lovens krav. 4 prosent gjør det ikke. Disse kan bare ansettes midlertidig, eller må forplikte seg til å fullføre lærerutdanning.

Når Utdanningsforbundet får 17 prosent «ukvalifiserte», så teller de bare dem med lærerutdanning – ikke de med annen faglig og pedagogisk kompetanse som er godkjent etter opplæringsloven.

– Dersom bare lærere med lærerutdanning skal godkjennes, vil mange dyktige og kvalifiserte lærere med høy kompetanse bli «avskiltet». Dette vil KS advare mot, sa Helgesen.

Medlemmene i Stortingets utdannings- og forskningskomité takket for informasjon og innspill, og mente det hadde vært et svært nyttig møte.