Skolen er omstillingsdyktig! Det har denne våren vist. Siden mars har skolen forholdt seg til nye styringssignaler nesten annenhver uke, de har endret praksis og fulgt opp sine elever så godt som mulig, sier Marianne Lindheim, spesialrådgiver i KS Kultur og utdanning og styremedlem i Ungt Entreprenørskap.

Nye, varige styringssignaler kommer

I august kommer atter nye styringssignaler, men nå av det varige slaget. Skolen er forberedt på å jobbe etter nytt læreplanverk etter å ha drøftet og gitt innspill til fagfornyelsen over flere år. Ny overordnet del har vært vedtatt lenge, mange skoler jobber allerede etter denne. Læreplanene for fag er klare, kompetansepakker er tatt i bruk, og læreplanvisningen legger nå til rette for at lærere og profesjonsfelleskap skal kunne planlegge undervisningen på nye måter.

Men denne våren har vært annerledes. Ikke alle har fått tid og mulighet til å forberede seg som planlagt. Mange endringer under stor usikkerhet og manglende oversikt kan føre til en viss endringstretthet. Derfor må høstens oppstart med nye læreplaner gi rom for utprøving. Lærerne må få tid og rom til å dele sine erfaringer i profesjonsfellesskapene, og ledere må utvise klokt lederskap og raushet i denne perioden.

Samarbeid med tillitsvalgte og elever

KS vil anbefale alle våre medlemmer om å samarbeide spesielt tett med de tillitsvalgte i denne perioden. Det må gjøres viktige prioriteringer for at fagfornyelsens brede intensjoner skal bli elevenes erfarte virkelighet. Både elever og lærere må oppleve at de blir hørt når disse prioriteringene gjøres. Dialog og samskaping vil være den beste vei for å utvikle eierskap til det nye læreplanverket.

Nytt, nyttig, nyttiggjort – hva betyr det?

Mye er nytt, mange er enige om at endringene er nyttige, og til høsten skal det nye læreplanverket bli nyttiggjort. Det er innovasjonens tre Ner: Nytt – Nyttig – Nyttiggjort. Nyttiggjort – hva vil det si? Jo, at elevene opplever det nye læreplanverket i praksis. Elevrollen skal bli mer aktiv, kreativ og utforskende. Eleven skal settes i stand til å finne de nye løsningene på store samfunnsutfordringer som demokrati, bærekraftig utvikling og folkehelse.

KS har inngått ny samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap hvor vi legger spesielt vekt på fagfornyelsen og bærekraftig utvikling. Ungt Entreprenørskap har bearbeidet sine programmer i tråd med fagfornyelsen, og vi vil sterkt anbefale kommuner og fylkeskommuner om å inngå samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap slik at lærere kan få tilgang på verdifulle ressurser og kompetanse for oppfølging av arbeidet i skolen.

Lenkeblokk Icon Les artikkel på ue.no - Hvordan nå målene i fagfornyelsen gjennom våre programmer