KS er opptatt av at kommuner,  fylkeskommuner og skoler skal får mulighet til å bidra aktivt i selve læreplanutviklingen. Gjennom at lærere og ledere i skolesektoren får et eierskap til læreplanutviklingen allerede i denne fasen, vil planleggingsarbeidet som skal skje i 2019/ 2020 ha et best mulig utgangspunkt for å lykkes.

Kom med innspill
Det er lærere og skoleledere som best kan vurdere om kjernelementene vil kunne fungere som et utgangspunkt for læreplanutviklingen.  KS oppfordrer kommunene til å gi innspillene tyngde ved å sende inn samlet som kommune. 

Læringsplangrupper
Læreplangruppene starter opp sommeren 2018. Alle kan foreslå lærere innen 9. april. Send gjerne forslag til KS om det er lærere og fagfolk i din kommune som kunne delta. Vi vil da kunne gi dem en ekstra stemme.

Samskaping i læreplanprosesser
KS deltar i en arbeidsgruppe for samskaping i læreplanprosessen som ledes av Utdanningsdirektoratet. Denne våren er ulike medlemmer fra arbeidsgruppen på besøk i ulike deler av landet for å bidra til lokal samskaping. I februar satt Vestfold og Rogaland fagfornyelsen på dagsorden i forum for skoleeiere/ kommunal utdanningsledelse. Før påske arrangerer KS og Utdanningsforbundet samlinger sammen, både i Trøndelag og i Møre- og Romsdal. Hedmark og Oppland står for tur etter påske. Meld fra til KS i ditt fylke om du ønsker deg lignende samlinger i nærheten av deg!

Skolens verdier
Overordnet del av læreplanen ble fastsatt i høst, men har ikke virkningsdato før resten av læreplanen er klar. Vi håper likevel at kommunene er godt i gang med å gjøre seg kjent med verdigrunnlaget og prinsippene som uttrykkes i den overordnede delen. Det er stor oppmerksomhet om skolens arbeid med verdier nå. Dette gjelder ikke bare i Norge. Både Nordisk Ministerrråd, EU, OECD og UNESCO har initiativ på gang for å stimulere alle land, kommuner/ fylkeskommuner, skoler og lærere til å bidra i et felles arbeid for å styrke identitet, demokratiske verdier og menneskerettigheter.

Education 2030
KS har deltatt i OECD-prosjektet Education 2030 som nettopp har lansert et rammeverk for læring. Rammeverket er ment som en hjelp til alle land som er i prosesser for å finne fram til hvilken utdanning morgendagens samfunn har behov for.


Videre lesning