Satsene for fosterhjem og besøkshjem justeres 1. juli hvert år.

Følgende er medregnet i utgiftsdekningen:

  • Matvarer
  • Klær og skotøy (ut over det barnet skal være utstyrt med ved plasseringen)
  • Hygiene (vanlig personlig pleie: toalettsaker, bleier, o.l.)
  • Sport, lek og fritid
  • Møbler og husholdningsartikler (ut over det barnet skal ha ved plasseringen)
  • Bolig og strøm
  • Reisekostnader (tilsvarende prisen for månedskort i Oslo)
  • Telefon/mediebruk
  • Bidrag til feriereise

Barnetrygd for barn under barneverntjenestens omsorg
Barnetrygden betales til fosterforeldrene og skal gå til underhold av barnet.  Kommunen skal ikke redusere utgiftsdekningen til fosterforeldrene med å vise til dette. Det anbefales at barnetrygden går til dekning av ordinære utgifter, herunder utgifter til ordinært utstyr til sports- og fritidsaktiviteter.

Hvis barnverntjenesten plasserer barn med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse i fosterhjem i en annen kommune, anbefales det at de to kommunene så snart som mulig avklarer og samordner ansvaret for tjenestetilbudet – med sikte på at barnet og fosterhjemmet ikke skal oppleve seg som kasteball. Det anbefaltes at initiativ til slik samordning tas ved plasseringen av barnet – av den barneverntjenesten som gjør plasseringen.

Når det gjelder reiser som fosterforeldrene blir pålagt, for eksempel ved avtalt samvær mellom fosterbarnet og foreldre/slekt – anbefaler KS at dette godtgjøres i samsvar med det kommunale regulativet for reisegodtgjøring.

Arbeidsgodtgjøringen blir som tidligere skattlagt som lønn, og kommunene skal betale arbeidsgiveravgift av dette beløpet. Vi gjør samtidig oppmerksom på at fosterforeldre ikke er arbeidstakere i ferielovens betydning. Kommunene har derfor ikke plikt til å betale feriepenger. 

KS anbefaler at kommunen informerer fosterforeldrene om regler, forskrifter og skriv som gjelder fosterhjem. Vi viser blant annet til «Fosterhjemshåndboka», Kommuneforlaget, som KS anbefaler at kommunen kjøper inn til nye fosterforeldre.

Det anbefales at særskilte utgifter avtales med barneverntjenesten på forhånd.

For barn med psykiske og/eller fysiske funksjonsnedsettelser vil det være naturlig å bruke høyere betalingssatser.

Vi viser ellers til merknad under avsnittet om fosterhjemsgodtgjøring om skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Dette gjelder også for besøkshjem.