Strategien omhandler blant annet styrking av opplæring og oppfølging av fosterhjem og anbefalinger om rammevilkår. Det skal bli mer forutsigbart for både fosterhjemmene og kommunene hvilke vilkår som gjelder.

Lenkeblokk Icon Regjeringens fosterhjemsstrategi Lenkeblokk Icon Bufdirs arbeid med fosterhjemsstrategien Lenkeblokk Icon Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2020)

Under kapitlet om økonomiske rammevilkår vil godtgjøringen til fosterhjem fra og med 1. januar 2022 bli hetende grunnstøtte. Grunnstøtten vil bli lik grunnbeløpet i folketrygden. Også KS’ veiledende satser har tatt utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden.

Grunnstøtten vil være skattepliktig og gi opptjening i folketrygden. Regjeringen anbefaler at den bør utbetales i hele perioden barnet bor i fosterhjemmet og komme i tillegg til en eventuell inntektskompensasjon som følge av at en eller begge fosterforeldrene er frikjøpt fra ordinært arbeid. Fosterhjemmet vil i tillegg få barnetrygd for hvert enkelt barn. Utgiftsdekningen vil bli som før.

KS vil regulere de veiledende satsene på vanlig måte i mai i år, og disse vil gjelde fra 1. juli 2021.

KS har siden 2015 tatt opp med nasjonale myndigheter at de økonomiske rammevilkårene for fosterhjem bør løftes betydelig og utover det som brukes på fosterhjemsområdet i dag. De økonomiske rammevilkårene som regjeringen anbefaler i denne strategien, er imidlertid innenfor den økonomiske rammen som departementet legger til grunn at kommunene og Bufetat samlet bruker på arbeidsgodtgjøring og frikjøp av fosterforeldre i dag.