Samtidig er NAV-kontoret også en del av et partnerskap mellom stat og kommune. Det er derfor mange varianter av organisering både innad i tjenesteområdene og av oppgavefordeling og samarbeidsformer mellom barneverntjenestene og NAV-kontorene. 

Film der en saksbehandler fra barneverntjenesten og en fra NAV-kontoret drøfter samarbeid og overføring oppfølging av en ungdom fra barneverntjenesten til NAV-kontoret. Filmen kan brukes som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon over samarbeid og ansvarsfordeling mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret.

Spørsmål til refleksjon over filmen

  • Hvordan ville en overføring mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret skje i vår kommune, hvordan skiller den seg fra hvordan det gjøres i filmen?
  • Hvilke rutiner er hensiktsmessige for overføringen?
  • Hva må vurderes ut ifra situasjonen til den enkelte ungdom?

Disse nettsidene skal bidra til refleksjon over hva som er en hensiktsmessig organisering og samarbeid mellom tjenestene for å ivareta ungdommenes behov på en best mulig måte. Organisering henger sammen med andre tema som blir tatt opp på nettsidene. Selv om noen temaer er tatt opp på andre steder, vil de også bli behandlet her slik at sidene kan leses uavhengig av hverandre.