Barne- og likestillingsdepartementet sendte i vår ut et høringsnotat med forslag om en kvalitets- og strukturreform i barnevernet. I notatet foreslår departementet å gi kommunene økt ansvar for en rekke oppgaver som tidligere har vært Barne- og familieetatens (Bufetats) ansvar. Reformforslaget skal behandles i Stortinget før sommeren.  

Departementet vil i den endelige utformingen av reformforslaget ta hensyn til de bekymringer og utfordringer som er fremkommet i høringsuttalelsene og i de møtene KS har hatt med kommunenene.

Følgende hovedpunkter fremkom i dialogmøtene:

 • Et helhetlig kommunalt ansvar for barnevernet vil kunne tydeliggjøre det lokalpolitiske ansvaret.
 • Kommunene ser det som nødvendig å inngå samarbeid slik at barnevernet blir tilstrekkelig robust.
 • Kommunene imøteser et større ansvar, men de er bekymret for om ressursene vil bli tilstrekkelige til å ivareta nye oppgaver. De ser det som en absolutt forutsetning at det følger nok ressurser ved overføring av oppgavene.
 • Behovet for å samarbeide over kommunegrensene er størst mht. fosterhjemsomsorgen.
 • Flere kommuner mener det er en stor utfordring å rekruttere fosterhjem selv.
 • Kommunene må få nok tid til å forberede seg. Implementeringen av reformen bør gjennomføres trinnvis

Les mer om hva kommunene mener om behov for samarbeid i vedlagte rapport. Rapporten avsluttes med KS' anbefalinger til videre prosess.

De sentrale rådene som gis, er:

 • Det må lages en tydelig og trinnvis implementeringsplan, hvor et kompetanseløft med statlig bistand går foran selve overføringen av ansvar
 • Særlig i enkelte deler av landet må det etableres et sikkerhetsnett som kommunene kan bruke ved behov
 • Det må skje en forbedring av rammevilkår for kommunale fosterhjem
 • Det må overføres midler til kommunene for nye oppgaver som er større enn midlene BUF-etat benytter til det samme i dag
 • Skal kommunene overta oppgaver fra 2020, bør det gis økte midler fra 2018 for å forberede overføringen
 • Tilsynssystemet fra staten på barnevernsfeltet må effektiviseres